Atles interactiu de l'entonació del català


Referències sobre entonació i prosòdia del català -- Fins al 2012

Webs

 

Prieto, Pilar i Teresa Cabré (coords.) (2007-2012). Atles interactiu de l'entonació del català.

[http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio/]

 

Martínez Celdrán, Eugenio i Ana Maria Fernández Planas (coords.) (2003-2012). AMPER-CAT. Atles Multimèdia de la Prosòdia de l'Espai Romànic.

[http://stel.ub.edu/labfon/amper/index_ampercat_cat.html]

 

 

Corpus

 

Alturo, Núria, Òscar Bladas, Marta Payà i Lluís Payrató (eds.) (2005). Corpus Oral de Registres. Materials de treball. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. 

 

Alturo Monné, Núria i Lluís Payrató (eds.) (2002). Corpus oral de conversa col·loquial. Materials de treball. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.

 

Boix-Fuster, Emili, Marina Àlamo Sala, Mireia Galindo Solé, Francesc Xavier Vila i Moreno (eds.) (2007). Corpus de Varietats Socials. Materials de treball. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.

 

Carrera-Sabaté, Josefina i Joaquim Viaplana (eds.) (2008). Corpus Oral Dialectal (COD). Textos orals del nord-occidental. Dipòsit Digital de la UB.

 

Corbera, Jaume (dir.), Maria Isabel Ripoll i Apol·lònia Ester Alcover (2003). Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears. Mallorca: Càtedra Alcover-Moll-Villangómez (UIB).

 

Font-Rotchés, Dolors (2006). Corpus oral de parla espontània. Gràfics i arxius de veu. Biblioteca Phonica, 4.

 

Grup d'Estudis de la Variació. Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB). Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT).

 

Payrató, Lluís i Jaume Fitó (ed.) (2008). Corpus Audiovisual Plurilingüe. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

 

Perea, Maria-Pilar i Joaquim Viaplana (2009). Corpus Oral Dialectal (COD). Selecció de textos. Dipòsit Digital de la UB.

 

Pons, Clàudia i Joaquim Viaplana (ed.) (2009). Corpus oral dialectal (COD). Textos orals del balear. Dipòsit Digital de la UB.

 

Viaplana, Joaquim, Maria-Rosa Lloret, Maria-Pilar Perea i Esteve Clua (2007). Corpus Oral DialectalDepartament de Filologia Catalana. Universitat de Barcelona. CD.

 

Viaplana, Joaquim i Maria-Pilar Perea (2003). Textos orals dialectals del català sincronitzat. Una selecció. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU).

 

 

 

 

Llibres

 

 

2013

 

Prieto, Pilar i Teresa Cabré (coords.) (2013). L'entonació dels dialectes catalans. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

 

2010

 

Prieto, Pilar (coord.) (2010). Caplletra. Special issue on Catalan Dialectal Intonation, Vol. 49. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

 

Feldhausen, Ingo (2010). Sentential form and prosodic structure of Catalan. Amsterdam: John Benjamins.

 

2009

 

Estebas, Eva (2009). The use and realization of accentual focus in Central Catalan with a comparison to English. Munich: Lincom Europa.

 

2007 

 

Font-Rotchés, Dolors (2007). L'entonació del català. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

 

2006 

 

Oliva, Salvador (2006). Tractat d'elocució: l'elocució del vers i de la prosa en el teatre. Barcelona: Empúries.

 

Abans de 2005 

 

Badia Margarit, Antoni M. (1962). Gramàtica catalana II. Madrid: Gredos.

 

Badia Margarit, Antoni M. (1994). Gramàtica de la llengua catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

 

Bonet, Eulàlia i M. Rosa Lloret (1998). Fonologia catalana. Barcelona: Ariel. 

 

Fabra, Pompeu (1912). Gramática de la lengua catalana. Barcelona: Edicions AQUA, 1982. 

 

Hualde, José Ignacio (1992). Catalan. London / New York: Routledge. 

 

Oliva, Salvador (1992). La mètrica i el ritme de la prosa. Barcelona: Quaderns Crema.

 

Prieto, Pilar (2002). Entonació: Models, Teoria, Mètodes. Barcelona: Ariel.

 

Prieto, Pilar (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya.

 

Recasens, Daniel (1993). Fonètica i fonologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

 

Wheeler, Max, Alan Yates i Nicolau Dols (1999). Catalan: A Comprehensive Grammar. London / New York: Routledge.

 

 

 

Tesis doctorals

En preparació:

Esteve-Gibert, Núria (in prep.). Acquisition of prosody at the babbling stage in Catalan. Ph.D. dissertation, Universitat Pompeu Fabra, Departament de Traducció i Cičncies del Llenguatge. [link to the thesis project]

 

2012

 

Borràs-Comes, Joan (2012). The role of intonation and facial gestures in conveying interrogativity. Ph.D. dissertation, Universitat Pompeu Fabra, Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.


2011

 

Benet, Ariadna (2011). El fraseig prosòdic de la parla espontània del català i del castellà. Ph.D. dissertation, University of Hamburg.

 

Crespo-Sendra, Verònica (2011). Aspectes de l'entonació del valencià. Ph.D. dissertation, Universitat Pompeu Fabra, Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

 

Vanrell, Maria del Mar (2011). The phonological relevance of tonal scaling in the intonational grammar of Catalan. Ph.D. dissertation, Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Filologia Catalana.

 

2008

 

Feldhausen, Ingo (2008). The Prosody-Syntax Interface in Catalan. Ph.D. dissertation, Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam.

 

Simonet, Miquel (2008). Language contact in Majorca: an experimental sociophonetic approach. Ph.D. dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign.

 

2007

 

Cicres, Jordi (2007). Aplicació de l'anàlisi de l'entonació i de l'alineació tonal a la identificació de parlants en fonètica forense. Ph.D. dissertation, Universitat Pompeu Fabra.

 

2005

 

Astruc, Lluïsa (2005). The intonation of extra-sentential elements in Catalan and English. Ph.D. dissertation, University of Cambridge.

 

Font-Rotchés, M. Dolors (2005). L’entonació del català. Patrons melòdics, tonemes i marges de dispersió. Ph.D. dissertation, Laboratori de Fonètica Aplicada, Universitat de Barcelona.  pdf

 

Abans del 2001

 

Estebas, Eva (2000). The use and realisation of accentual focus in Central Catalan with a comparison to English. Ph.D. dissertation, University College London. pdf

 

Salcioli Guidi, Valeria (1988). La entonación: Estudio fonético-experimental de la entonación interrogativa catalana. Ph.D. dissertation, Universitat de Barcelona.

 

 

 

Tesis de màster i de llicenciatura

 

2011

 

Béjar, María (2011). Early phrasing patterns in Catalan and Spanish multi-word speech. Treball de recerca. Mŕster en Cičncia Cognitiva i Llenguatge, Universitat Pompeu Fabra.

 

Marquina Zarauza, Montserrat (2011). Estudio acústico de la variación inter e intralocutor en la frecuencia fundamental de hablantes bilingües de catalán y de castellano. Treball de recerca de doctorat, Universitat Autònoma de Barcelona.

 

2010

 

Esteve Gibert, Núria (2010). The development of prosodic patterns in Catalan-babbling infants. Treball de recerca. Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge, Universitat Pompeu Fabra.

 

2008

 

Crespo, Verònica (2008). L'entonació de les oracions interrogatives absolutes en valencià. Tesi de màster, Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Nadeu, Marianna (2008). The contribution of F0 scaling to the perception of politeness in Catalan. Tesi de màster, Universitat Autònoma de Barcelona.pdf

 

Roseano, Paolo (2008). Aproximació a l'entonació del català de Perpinyà en el marc del projecte AMPER. Treball de recerca. Doctorat en Lingüística i Comunicació, Universitat de Barcelona.

 

2007

 

Vanrell, Maria del Mar (2007). The phonological role of tonal scaling in Majorcan Catalan interrogatives. Tesi de màster, Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Abans de 2006

 

Bonet, Eulàlia (1984). Aproximació a l’entonació del català. Tesi de llicenciatura, Universitat Autònoma de Barcelona. pdf

 

Estebas, Eva (1996). The intonation of enumerations in Catalan. Tesi de llicenciatura, University College London. pdf

 

Estruch, Mònica (1999). Anàlisi melòdica i codificació simbòlica d’un corpus de paràgrafs en català. Tesi de llicenciatura, Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Payà, Marta (2000). El grup tonal en català col·loquial. Tesi de màster, Universitat de Barcelona.

 

Riera Masjoan, Montserrat (2001). Anàlisi acústica dels moviments tonals del grup accentual en català. Treball de recerca, Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Vanrell, Maria del Mar (2003). Estudi sobre l'entonació dels parlars de Llucmajor, Campos i Porreres. Tesi de llicenciatura, Universitat de les Illes Balears.

 

 

Articles

 

En premsa 

 

Pons, Clàudia i Max Wheeler (en premsa). "L’ahir, l’avui i el demà de la fonètica i la fonologia catalanes". A: Pusch, Claus iJohannes Kabatek (eds.). Visions catalanes. Frankfurt / Madrid: Vervuert. pdf

 

Prieto, Pilar (2014). "The Intonational Phonology of Catalan". A: Sun-Ah Jun (ed.). Prosodic Typology 2. Oxford University Press: Oxford, pp. 43-80. pdf

 

Romera, Magdalena i Gorka Elordieta (en premsa). "Prosodic accomodation in language contact: Spanish intonation in Majorca", International Journal of the Sociology of Language.

 

 

2012

 

Escudero, David, Lourdes Aguilar, Maria del Mar Vanrell, i Pilar Prieto (2012). "Analysis of inter-transcriber consistency in the Cat_ToBI prosodic labelling system", Speech Communication 54(4), 566-582. pdf

 

Font-Rotchés, Dolors i Francina Torras (2012). "Poesia, ritme i entonació", Temps d'educació 42, 81-102. pdf

 

Prieto, Prieto, Ana Estrella, Jill Thorson i Maria del Mar Vanrell (2012). "Is prosodic development correlated with grammatical development? Evidence from emerging intonation in Catalan and Spanish", Journal of Child Language 39(2), 221-257. pdf

 

Prieto, Prieto, Maria del Mar, Lluïsa Astruc, Elinor Payne, Brechtje Post (2012). "Phonotactic and phrasal properties of speech rhythm. Evidence from Catalan, English, and Spanish", Speech Communication 54(6), 681-702. pdf

 

2011

 

 

Cabré, Teresa i Maria del Mar Vanrell (2011). "Accent i entonació en els vocatius de l'alguerès". A: Casanova, Emili i Lluís Valero (eds.). La toponomàstica de les illes del Mediterrani occidental (XXXV Col·loqui de la Societat d'Onomàstica l'Alguer, maig del 2008). València: Denes, pp. 331-34.pdf

 

De-la-Mota, Carme i Emma Rodero (2011). "La entonación en la información radiofónica". A: El Estudio de la prosodia en España en el siglo XXI: perspectivas y ámbitos. Annex de Quaderns de Filologia, 159-176. Facultat de Filologia: Universitat de València.

 

Espinal, Maria Teresa i Pilar Prieto (2011). "Intonational encoding of double negation in Catalan". Journal of Pragmatics 43, 2392-2410.pdf

 

Feldhausen, Ingo (2011). "The prosodic phrasing of sentential objects". Lingua 121:13, 1934-1964.pdf

 

Feldhausen, Ingo, Ariadna Benet i Andrea Pešková (2011). "Prosodische Grenzen in der Spontansprache: Eine Untersuchung zum Zentralkatalanischen und Porteño-Spanischen". Arbeiten zur Mehrsprachigkeit / Working Papers in Multilingualism 94, Folge B, 1-36. pdf

 

Fernández Planas, Ana Maria, Paolo Roseano, Eugenio Martínez Celdrán i Lourdes Romera (2011). "Aproximación al análisis dialectométrico de la entonación en algunos puntos del dominio lingüístico catalán", Estudios de Fonética Experimental 20, 141-178. pdf

 

Font-Rotchés, Dolors (2011). "Èmfasis bàsics de l'entonació en els contorns del català central". A: Lloret, Maria-Rosa i Clàudia Pons (eds.). Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català, 193-216. València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.pdf

 

Martínez Celdrán, Eugenio, Ana Maria Fernández Planas i Lourdes Romera Barrios (2011). "Influencia del bilingüismo en la entonación del castellano de Lleida", Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 17, 27-38.

 

Nadeu, Marianna i Pilar Prieto (2011). "Pitch range, gestural information, and perceived politeness in Catalan". Journal of Pragmatics 43, 841-854. pdf

 

Pérez-Broncano, Olivia, Eva Estebas-Vilaplana, Maria del Mar Vanrell, i Pilar Prieto (2011). "La expresión del grado de confianza en las preguntas: análisis de un corpus de Map Tasks". A: El Estudio de la prosodia en España en el siglo XXI: perspectivas y ámbitos. Annex de Quaderns de Filologia, 31-60. Facultat de Filologia: Universitat de València. pdf

 

Pons Llabrés, Júlia (2011). "La ràdio en menorquí i l'entonació de les preguntes parcials". Phonica 7, 100-117. pdf

 

Prieto, Pilar (2011). "Prosodic effects on phrasing: Clash avoidance in Catalan". Lingua 121:13, 1923-1933. pdf

 

Prieto, Pilar i Gemma Rigau (2011). "Intonation and pragmatics". A: Payrató, Lluís i Josep Maria Cots (eds.). The Pragmatics of the Catalan Language, 17-48. The Hague: Mouton De Gruyter. pdf

 

Simonet, Miquel (2011). "Intonational convergence in language contact: Utterance-final contours in Catalan-Spanish bilinguals". Journal of the International Phonetic Association 41:2, 185-205. pdf

 

Vanrell, Maria del Mar, Pilar Prieto, Lluïsa Astruc, Elinor Payne i Brechtie Post (2011). "Adquisició dels patrons d’alineació i de camp tonal en català i espanyol". A: El Estudio de la prosodia en España en el siglo XXI: perspectivas y ámbitos". Annex de Quaderns de Filologia, 71-88. Facultat de Filologia: Universitat de València. pdf

 

Vanrell, Maria del Mar i Teresa Cabré (2011). "Entonació vocativa i mot mínim en alguerès". A: Lloret, Maria-Rosa i Clàudia Pons (eds.). Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. Volum d'homenatge a Max W. Wheeler, 521-542. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Catalana.pdf

 

2010

 

Cantero Serena, Francisco José i Dolors Font-Rotchés (2010). "Patrones entonativos coincidentes del español y del catalán". A: Iliescu, Maria; Heidi M. Siller-Runggaldier i Paul Danler (ed.) Actes du XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Vol. II, 33-44. Berlin: De Gruyter. pdf

 

Crespo-Sendra, Verònica (2010). "L'entonació de les orancions interrogatives absolutes: un estudi de contrast dialectal". Llengua i Literatura 21, 199-226. pdf

 

Crespo-Sendra, Verònica, Maria del Mar Vanrell i Pilar Prieto (2010). "L'expressió de la incredulitat en català: un estudi prosòdic". Caplletra 49, 105-131. pdf

 

Font-Rotchés, Dolors (2010). "La entonación de las interrogativas absolutas. Publicidad versus habla espontánea". A: Iliescu, Maria; Heidi M. Siller-Runggaldier i Paul Danler (ed.) Actes du XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Vol. II, 397-406. Berlin: De Gruyter. pdf

 

Font-Rotchés, Dolors i David Paloma Sanllehí (2010). "Notas sobre los énfasis de palabra en los titulares televisivos". Icono 14 . Revista de Educación y nuevas tecnologías 4, 481-499. pdf

 

Ortega, Marta i Pilar Prieto (2010). "Acoustic correlates of stress in Central Catalan and Castilian Spanish". Language and Speech 54(1), 73-97. pdf

 

Ortega, Marta, Maria del Mar Vanrell i Pilar Prieto (2010). "Catalan speakers' perception of word stress in unaccented contexts". Journal of Acoustical Society of America 127.1, 462-471. pdf

 

Prieto, Pilar, Teresa Cabré, Maria del Mar Vanrell (2010). "L'Atles interactiu de l'entonació del català i el traçat de les isoglosses entonatives del català". Caplletra 49, 201-226. pdf

 

Prieto, Pilar, Eva Estebas i Maria del Mar Vanrell (2010). "The relevance of prosodic structure in tonal articulation. Edge effects at the prosodic word level in Catalan and Spanish". Journal of Phonetics 38(4), 688-707. pdf

 

Simonet, Miquel (2010). "A contrastive study of Catalan and Spanish declarative intonation: Focus on Majorcan dialects". Probus 22, 117-148. pdf

 

Vanrell, Maria del Mar, Ingasi Mascaró, Francesc Torres-Tamarit i Pilar Prieto (2010). "Entonació i pressuposició en les interrogatives absolutes del mallorquí". Caplletra 49, 227-255 . pdf

 

Vanrell, Maria del Mar, Ignasi Mascaró, Francesc Torres, i Pilar Prieto (2010). "Preguntar per saber i preguntar per confirmar: l’entonació de les interrogatives absolutes informatives i confirmatòries en català central i balear". Randa 64, 77-95. pdf

 

2009

 

Astruc, Lluïsa, Pilar Prieto, Elinor Payne, Brechtje Post i Maria del Mar Vanrell (2009). "Acquisition of tonal targets in Catalan, Spanish, and English". Cambridge Occasional Papers in Linguistics 5, 1-14. pdf

 

Estebas, Eva. (2009). "Cuatro niveles de altura tonal en la frontera de frase en español peninsular". Onomazéin 20, 11-32. pdf

 

Estebas, Eva (2009). "Downstepping sequences in Central Catalan broad and narrow focus declaratives". Revista Electrónica de Lingüística Aplicada (RaEL) 9, 45-62. pdf

 

Fernández Planas, Ana Maria (2009). "L'estudi de l'entonació dialectal catalana en el marc AMPER al Laboratori de Fonètica de la Universitat de Barcelona". A: Devís, Empar i Lídia Carol (eds.) Studi Catalani: Suoni e Parole, 25-50. Bologna, Bononia University Press. pdf

 

Font-Rotchés, Dolors i Francisco José Cantero Serena (2009). "Melodic Analysis of Speech method (MAS) applied to Spanish and Catalan". Phonica 5, 33-47. pdf

 

Font-Rotchés, Dolors (2009). "El parlar menorquí. L'entonació de les interrogatives absolutes". Randa 63, 271-290. pdf

 

Font-Rotchés, Dolors (2009). "Èmfasis melòdics als eslògans publicitaris". A: Actes del Catorzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 151-165. pdf

 

Font-Rotchés, Dolors (2009): "L'entonació de les interrogatives pronominals en català central". Els Marges. Revista de llengua i literatura 87, 41-64. pdf

 

Font-Rotchés, Dolors (2009). "Models d'entonació per a l'ensenyament del català". A: Devís, Empar i Lídia Carol (ed.) Studi Catalani. Suoni e Parole, 83-102. Bologna: Bononia University Press.pdf

 

Mascaró, Ignasi (2009). "Aproximació als valors d'idò, funcions i melodies". Manuscrit, Institut d'Estudis Menorquins. pdf (Arxius d'àudio) word

 

Payne, Elinor, Brechtje Post, Lluïsa Astruc, Pilar Prieto, i Maria del Mar Vanrell (2009). "Rhythmic Modification in Child Directed Speech". Oxford University Working Papers in Linguistics, Philology & Phonetics 12, 123-145. pdf

 

Prieto, Pilar (2009). "Tonal alignment patterns in Catalan nuclear falls". Lingua 119, 865-880.pdf

 

Prieto, Pilar, Lourdes Aguilar, Ignasi Mascaró, Francesc Josep Torres i Maria del Mar Vanrell (2009). "L’etiquetatge prosòdic Cat_ToBI". Estudios de Fonética Experimental 18, 287-309.pdf

 

Prieto, Pilar, Teresa Cabré i Maria del Mar Vanrell (2009). "El projecte de l'Atles interactiu de l'entonació del català: el cas de l'Alguer". Insula. Quaderno di cultura sarda 6, 133-162. pdf

 

Prieto, Pilar i Marta Ortega-Llebaria (2009). "Do complex pitch gestures induce syllable lengthening in Catalan and Spanish?". A: Vigário, Marina, Sónia Frota i Maria João Freitas (eds.). Phonetics and Phonology: Interactions and Interrelations,p. 51-70. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. pdf

 

Prieto, Pilar, Marta Payà i Maria del Mar Vanrell (2009). "Prosòdia i publicitat". A: Casals, Daniel i Ernest Rusinés (eds.). Curs de locució aplicat a la publicitat (CLAP). pdf

 

Prieto, Pilar i Maria del Mar Vanrell, (2009). "L'adquisició de l'entonació del català". A: Devís, Empar i Lídia Carol (ed.) Studi Catalani. Suoni e Parole, 67-82. Bologna: Bononia University Press.pdf

 

Romera Barrios, Lourdes, Ana Maria Fernández Planas i Valeria Salcioli Guidi (2009). "Análisis perceptivo de la entonación del castellano de Barcelona y del catalán de Barcelona". Estudios de Fonética Experimental 18, 345-366. pdf

 

Simonet, Miquel (2009). "Nuclear pitch accents in Majorcan Catalan declaratives: Phonetics, phonology, diachrony". Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics 2, 77-115.

 

Szmidt, Dorota Teresa, Sabela Labraña, Joan Castellví i Lourdes Aguilar (2009). "Intonation des phrases interrogatives avec l'expansion du sujet et avec l'expansion de l'objet du catalan barceloní". Géolinguistique 10, 92-110.

 

2008

 

De-la-Mota, Carme, Montserrat Marquina, Pere Rovira (2008). "Curs interactiu i multimèdia destinat a l’aprenentatge autònom de la prosòdia". A: Maite Martínez i Elena Añaños (eds.). Cap a l’espai europeu d'educació superior. Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior (IDES), Universitat Autònoma de Barcelona. pdf

 

Fernández Planas, Ana Maria(2008). "El projecte Atles Multimèdia de la Prosòdia de l'Espai Romànic (AMPER) i les "III Jornadas científicas del proyecto AMPER" (24-25 d'octubre de 2006)". Estudis Romànics 30, 233-239. pdf

 

Font-Rotchés, Dolors (2008). "Els patrons entonatius de les interrogatives absolutes del català central". Llengua i Literatura 19, 239-329. pdf

 

Font-Rotchés, Dolors (2008). "L’entonació lingüística dels dialectes". Estudis de Llengua i Literatura Catalanes 56, 255-285. pdf

 

Font-Rotchés, Dolors i Francisco José Cantero Serena (2008). "La melodía del habla: acento, ritmo y entonación". Eufonía 43, 19-39. pdf

 

Martínez Celdrán, Eugenio, Ana Maria Fernández Planas, Lourdes Aguilar, Josefina Carrera, Lourdes Romera, Valeria Salcioli, Dorota Szmidt, Sabela Labraña, Maria Cabrera, Esteve Valls (2008). "Estudio de la entonación del catalán hablado en la ciudad de l’Alguer (Cerdeña) en el marco de AMPERCAT". Language Design Special Issue 2, 119-127. pdf

 

Romera, Lourdes, Valeria Salcioli, Ana Maria Fernández Planas, Josefina Carrera, Domingo Román (2008). "The prosody of simple sentences in the Spanish of Barcelona, a Spanish-Catalan bilingual context". A: Colantoni, Laura iJeffrey Steele (eds.). Selected Proceedings of the 3rd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonology, 167-181. Somerville: Cascadilla Proceedings Project.

 

Szmidt, Dorota Teresa, Sabela Labraña Barrero, Joan Castellví i Lourdes Aguilar (2008). "Intonation des phrases interrogatives avec l'expansion du sujet et avec l'expansion de l'objet du catalan barceloní". Géolinguistique 10, 93-110.

 

2007

 

Astruc, Lluïsa i Francis Nolan (2007). "Variation in the intonation of extra-sentential elements". A: Prieto, Pilar, Joan Mascaró i Maria Josep Solà (eds.). Segmental and Prosodic Issues in Romance Phonology, 85-107. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 

Astruc, Lluïsa i Francis Nolan (2007). "“Variation in the intonation of sentential adverbs in English and Catalan". A: Gussenhoven, Carlos i Thomas Riad (eds.). Tones and Tunes, vol. I: Typological and Comparative Studies in Word and Sentence Prosody, 233-262. Berlin: Mouton de Gruyter.

 

Estebas, Eva i Pilar Prieto (2007). "Production and perception of word-edge tones in Catalan and Spanish". A: González, M.; Fernández, E.; González, B. (eds.). Actas del III Congreso de Fonética Experimental. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

 

Fernández Planas, Ana Maria, Josefina Carrera iDomingo Román (2007). "Una caracterización de la prosodia de habla de laboratorio del catalán de Lleida". A: González, M.; Fernández, E.; González, B. (eds.). Actas del III Congreso de Fonética Experimental. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela. pdf

 

Fernández Planas, Ana Maria, Eugenio Martínez Celdrán, Carlos van Oosterzee, Valeria Salcioli, Joan Castellví i Dorota Szmidt (2007). "Proyecto AMPER: estudio contrastivo de frases interrogativas sin expansión del barceloní i del tarragoní". Actas del VI Congreso de Lingüística General, 1931-1943. Madrid: Arco/Libros, Madrid. pdf

 

Fernández Planas, Ana Maria, Eugenio Martínez Celdrán, Lourdes Romera, Valeria Salcioli, Josefina Carrera, Dorota Szmidt, Sabela Labraña, Lourdes Aguilar, Domingo Román (2007). "Estudio de la prosodia de Girona en la modalidad interrogativa encabezada por ‘que’ en el marco AMPERCAT". A: Josefa Dorta (ed.). La prosodia en el ámbito lingüístico románico, 156-176. Madrid: La Página ediciones. pdf

 

Fernández Planas, Ana Maria i Eugenio Martínez Celdrán (2007). "Aspectes metodològics del projecte AMPER a Espanya". A: Carrera, Josefina i Clàudia Pons (eds.). Actes del Catorzè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona. Aplicacions de la fonètica, 187-198. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

 

Font-Rotchés, Dolors (2007). "Criteris d'elaboració d'un corpus oral per a l'estudi de l'entonació". A:Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 155-166. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. pdf

 

Font-Rotchés, Dolors (2007). "El mètode Anàlisi Melòdica de la Parla aplicat al català". A: Carrera, Josefina i Clàudia Pons (eds.). Actes del Catorzè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona. Aplicacions de la fonètica, 199-211. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. pdf

 

Font-Rotchés, Dolors (2007). "Patrones entonativos del catalán en habla espontánea". A: Actas del III Congreso de Fonética Experimental, 317-330. Santiago de Compostela: Ed. Xunta de Galicia. pdf

 

Frota, Sónia, Mariapaola D’Imperio, Gorka Elordieta, Pilar Prieto i Marina Vigário (2007). "The phonetics and phonology of intonational phrasing in Romance". A: Prieto, Pilar, Joan Mascaró i Maria Jose Solé (eds.). Segmental and Prosodic Issues in Romance Phonology, 131-153. Amsterdam i Philadelphia: John Benjamins. pdf

 

Martínez Celdrán, Eugenio (2007). "Los dialectos catalanes y su prosodia". A: Dorta, Josefa (ed.). Temas de dialectología, 123-140. Tenerife: Instituto de Estudios Canarios. pdf

 

Martínez Celdrán, Eugenio, Ana Maria Fernández Planas, Josefina Carrera, i Domingo Román (2007). "Una caracterización de la prosodia del habla de laboratorio del catalán de Lleida". A: González, M.; Fernández, E.; González, B. (eds.): Actas del III Congreso de Fonética Experimental. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

 

Martínez Celdrán, Eugenio, Ana Maria Fernández Planas, Josefa Dorta i Elisa Fernández Rei (2007). "Reconocimiento de variedades lingüísticas a partir de la entonación: el caso de algunas interrogativas de Tenerife, Santiago de Compostela y Barcelona". A: Actas del III Congreso de Acústica Forense, 225-247. Santiago de Compostela.

 

Martínez Celdrán, Eugenio, Janina Espuny Montserrat i Carlos van Oosterzee (2007): "La entonación en las frases con expansión del ‘tortosí'". A: González, M.; Fernández, E. y González, B. (eds.). Actas del III Congreso de Fonética Experimental, 449-459. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela. pdf

 

Martorell, Laura, Doris Hoogeveen i Ana Maria Fernández Planas (2007). "Aproximació a l'entonació del català de València en el marc del projecte AMPERCAT". Estudios de Fonética Experimental 16, 99-118.

 

Prieto, Pilar (2007). "El model mètric i autosegmental aplicat al català". A: Carrera, Josefina i Clàudia Pons (eds.). Actes del Catorzè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona. Aplicacions de la fonètica, 173-187. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. pdf

 

Prieto, Pilar, Doris Mücke, Johannes Becker iMartine Grice (2007). "Coordination Patterns between pitch movements and oral gestures in Catalan". A: Trouvain, Jürgen i William Barry (eds.). Proceedings of the XVIth International Congress of Phonetic Sciences, 989-992. Dudweiler: Pirrot GmbH. pdf

 

Prieto, Pilar i Marta Ortega (2007). "Do contour tones induce syllable lengthening in Catalan and Spanish?". A: Vigário, Marina, Sónia Frota i Maria Joao Freitas (eds.). Interactions in Phonetics and Phonology. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. pdf

 

Prieto, Pilar i Gemma Rigau (2007). "The Syntax-Prosody Interface: Catalan interrogative sentences headed by que". Journal of Portuguese Linguistic 6-2, 29-59. pdf

 

Prieto, Pilar i Maria del Mar Vanrell (2007). "Early intonational development in Catalan". A: Trouvain, Jürgen iWilliam Barry (eds.). Proceedings of the XVIth International Congress of Phonetic Sciences. Dudweiler: Pirrot GmbH. pdf

 

Prieto, Pilar; Vanrell, Maria del Mar (2007). "Sobre alguns contrastos fonològics en l'entonació del català". Caplletra 41, 43-69. pdf

 

Romera, Lourdes, Valeria Salcioli, Ana Maria Fernández Planas, Josefina Carrera i Domingo Román (2007). "Una muestra del español de Barcelona en el marco AMPER". Estudios de Fonética Experimental 16, 147-184. pdf

 

Simonet, Miquel (2007). "Basic melodic contours in Majorcan Catalan: shape and alignment of pitch movements in declaratives". A: Camacho, José, Nydia Flores, Liliana Sánchez, Viviane Déprez i María José Cabrera (eds.). Romance Linguistics 2006, 183-196. Amsterdam i Nova York: John Benjamins. pdf

 

van Oosterzee, Carlos; Ana Maria Fernández Planas, Lourdes Romera, Josefina Carrera, Janina Espuny i Eugenio Martínez Celdrán (2007). "Proyecto AMPER: estudio contrastivo de frases interrogativas sin expansión en tortosí y en lleidatà". A: Actas del VI Congreso de Lingüística General,1977-1989. Madrid: Arco/Libros. pdf

 

Vanrell, Maria del Mar (2007). "A tonal scaling contrast in Majorcan Catalan interrogatives". A: Elordieta, Gorka i Marina Vigário (eds.). Journal of Portuguese Linguistics 6:1, 147-178.pdf

 

Vanrell, Maria del Mar (2007). "Effect of utterance length on F0 scaling". A: Trouvain, Jürgen iWilliam Barry (eds.). Proceedings of the XVIth International Congress of Phonetic Sciences, 1165-1168. Dudweiler: Pirrot GmbH. pdf

 

2006

 

Astruc, Lluïsa i Pilar Prieto (2006). "Acoustic cues of stress and accent in Catalan". A: Hoffmann, Rüdiger i Hansjörg Mixdorff (eds.). Proceedings of Speech Prosody 2006, 337-340. Dresden: TUDpress Verlag der Wissenschaften.  

 

Astruc, Lluïsa i Pilar Prieto (2006). "Stress and accent: Acoustic correlates of metrical prominence in Catalan". A: Antonis Botinis (ed.). Proceedings of the ISCA Workshop on Experimental Phonetics 2006, 73-76. Athens: University of Athens.

 

Fernández Planas, Ana Maria, Josefina Carrera, DomingoRomán i Eugenio Martínez Celdrán (2006). "Declarativas e interrogativas en Tortosa y Lleida. Comparación de su entonación". Estudios de Fonética Experimental 15, 165-211.  

 

Martínez Celdrán, Eugenio i Ana Maria Fernández Planas (2006). "Hacia una geoprosodia de las lenguas iberorromances en la web". Letras de Hoje 41:2, 9-22.

 

Martínez Celdrán, Eugenio, Ana Maria Fernández Planas, Josefa Dorta Luis i Elisa Fernández Rei (2006). "La intercomprensió d'interrogatives absolutes amb tonemes descendents del català, de l'espanyol de Canàries i del gallec". Estudis Romànics 28, 7-28.

 

Mascaró, Ignasi (2006). "I finalment, què vol dir 'expressiu'?". Llengua & Literatura 17, 357-380.

 

Prieto, Pilar (2006). "El model mètric i autosegmental aplicat al català". A: Carrera, Josefina i Clàudia Pons (eds.). Actes del XIV Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona, 173-185. Barcelona: Universitat de Barcelona.

 

Prieto, Pilar (2006). "The relevance of metrical information in early prosodic word acquisition: A comparison of Catalan and Spanish". Language and Speech 49:2, 233-261. pdf

 

Prieto, Pilar (2006). "Word-edge tones in Catalan". Italian Journal of Linguistics 17, 39-71.pdf

 

Prieto, Pilar; Mariapaola D’Imperio, Gorka Elordieta, Sónia Frota iMarina Vigário (2006). "Evidence for soft preplanning in tonal production: Initial scaling in Romance". A: Hoffmann, Rüdiger i Hansjörg Mixdorff (eds.). Proceedings of Speech Prosody 2006, 803-806. Dresden: TUDpress Verlag der Wissenschaften. pdf

 

Prieto, Pilar i Marta Ortega, (2006). "Stress and accent in Catalan and Spanish: Patterns of duration, vowel quality, overall intensity, and spectral balance". A: Hoffmann, Rüdiger i Hansjörg Mixdorff (eds.). Proceedings of Speech Prosody 2006, 337-340. Dresden: TUDpress Verlag der Wissenschaften. pdf

 

Vanrell, Maria del Mar (2006). "A scaling contrast in Majorcan Catalan interrogatives". A: Hoffmann, Rüdiger i Hansjörg Mixdorff (eds.). Proceedings of Speech Prosody 2006, 807-810. Dresden: TUDpress Verlag der Wissenschaften.

 

2005

 

Astruc, Lluïsa (2005). "The form and function of extra-sentential elements". Cambridge Occasional Papers in Linguistics 2, 1-15.

 

Cabré, Teresa i Pilar Prieto (2005). "Positional and metrical prominence effects on vowel sandhi in Catalan". A: Frota, Sónia, Marina Vigário i Maria João Freitas (eds.). Prosodies, 123-158. The Hague: Mouton de Gruyter. pdf

 

D'Imperio, Mariapaola, Gorka Elordieta, Sónia Frota, Pilar Prieto i Marina Vigário (2005). "Intonational phrasing in Romance: The role of syntactic and prosodic structure". A: Frota, Sónia, Marina Vigário i Maria João Freitas (eds.). Prosodies, 58-98. The Hague: Mouton de Gruyter. pdf

 

Fernández Planas, Ana Maria (2005). "Aspectos generales acerca del proyecto AMPER en España". Estudios de Fonética Experimental 14, 13-27. pdf

 

Martínez Celdrán, Eugenio i Ana Maria Fernández Planas (2005). "Estudio metodológico acerca de la obtención del corpus fijo en el proyecto AMPER". Estudios de Fonética Experimental 14, 29-66. pdf

 

Martínez Celdrán, Eugenio, Ana Maria Fernández Planas, Josefina Carrera i Janina Espuny (2005). "Approche du mappe prosodique dialectal de la langue catalane en Catalogne". GéolinguistiqueHors série 3, 103-151. pdf

 

Martínez Celdrán, Eugenio, Ana Maria Fernández Planas i Josefina Carrera (2005). "Diferències dialectals del català a partir de les oracions interrogatives absolutes amb ‘que’". Estudios de Fonética Experimental 14, 327-353. pdf

 

Martínez Celdrán, Eugenio, Ana Maria Fernández Planas, Valeria Salcioli Guidi, Josefina Carrera i Janina Espuny, (2005). "Approche de la prosodie du dialecte de Barcelona". Géolinguistique Hors série 3, 153-175. pdf

 

Prieto, Pilar (2005). "En torno a la asociación tonal en el modelo métrico-autosegmental. Puntos controvertidos en su aplicación al catalán". Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 6:3, 9-28.

 

Prieto, Pilar (2005). "Fonètica i Fonologia". A: Mateu, Jaume (coord.), Maria Josep Cuenca, Joseph Hilferty i Pilar Prieto. Manual de lingüística general. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya. 

 

Prieto, Pilar (2005). "Stability effects in tonal clash contexts in Catalan". Journal of Phonetics 33:2, 215-242.

 

Prieto, Pilar (2005). "Syntactic and eurhythmic constraints on phrasing decisions in Catalan". Studia Linguistica 59:2-3, 194-222.

 

Prieto, Pilar, Mariapaola D’Imperio, Barbara Gili-Fivela (2005). "Pitch accent alignment in Romance: Primary and secondary associations with metrical structure". Language and Speech 48:4, 359-396.

 

Van Oosterzee, Carlos (2005). "La percepció de l'entonació declarativa i interrogativa per part de parlants bilingües castellà-català i monolingües castellà de Barcelona". Estudios de Fonética Experimental 14, 295-307. pdf

 

2004

 

Astruc, Lluïsa (2004). "Right-dislocations: Influence of information structure on prosodic phrasing and intonation". A: Astruc, Lluïsa i Mark Richards (eds.). Cambridge Occasional Papers in Linguistics 1, 1-14.

 

Cabré, Teresa i Pilar Prieto (2004). "Prosodic and analogical effects in lexical glide formation in Catalan". Probus 16, 113-150.

 

Carrera, Josefina; Ana Maria Fernández Planas, Carlos van Oosterzee, Lourdes Romera, Janina Espuny i Eugenio Martínez Celdrán (2004). "Les interrogatives al tortosí i al lleidatà. Un element diferenciador de dialectes". Estudios de Fonética Experimental 13, 157-179.

 

Fernández Planas, Ana Maria, Josefina Carrera Sabaté, Eugenio Martínez-Celdrán, Carlos van Osterzee, Valeria Salcioli Guidi, Joan Castellví i Dorota Szmidt (2004). "Interrogatives absolutes al barceloní i al tarragoní (estudi contrastiu)". Estudios de Fonética Experimental 13, 129-155.

 

Font-Rotchés, Dolors (2004). "Prosòdia". Veu i locució. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura 32, 25-38. pdf

 

Payà, Marta (2004). "Interacció del grup tonal i el gest en el discurs: Una aproximació d’anàlisi multimodal". A: Payrató, Lluís, Núria Alturo i Marta Payà (eds.). Les fronteres del llenguatge. Entre la lingüística i la comunicació no verbal, 155-172. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.

 

Prieto, Pilar i Miquel Àngel Pradilla (2004). "Les inflexions finals en l’entonació del tortosí". A: Pradilla, Miquel Àngel (ed.). Qüestions de llengua i literatura a les comarques de la Diòcesi de Tortosa, 277-286. Benicarló: Onada Edicions.

 

2003 

 

Astruc, Lluïsa (2003). "Intonation of right-dislocations in Catalan". A: Solé, Maria Josep; Daniel Recasens i Joaquín Romero (eds.). Proceedings of the 15th International Congress of the Phonetic Sciences, 1265-1268. Barcelona: Causal Productions.  

 

Astruc, Lluïsa (2003). "Sentence external-elements in Catalan". Catalan Journal of Linguistics  2, 15-31. 

 

Estebas Vilaplana, Eva (2003). "Catalan prenuclear accents: Evidence for word edge tones".  A: Solé, Maria Josep; Daniel Recasens i Joaquín Romero (eds.). Proceedings of the 15th International Congress of the Phonetic Sciences, 1779-1782. Barcelona: Causal Productions.

 

Estebas Vilaplana, Eva (2003). "The modelling of prenuclear accents in Central Catalan declaratives". Catalan Journal of Linguistics 2, 97-114.

 

Estebas Vilaplana, Eva (2003). "Phonetic and phonological properties of the final pitch accent in Catalan declaratives". A: Mettouchi, Amina i Gaëlle Ferré (eds.). Proceedings of the International Conference on Prosodic Interfaces, 35-40. Nantes: Université de Nantes .

 

Estebas Vilaplana, Eva (2003). "Tonal structure of post-focal L in English and Catalan". Atlantis 25:2, 33-47.

 

Payà, Marta (2003). "Prosody and pragmatics in parenthetical insertions in Catalan". Catalan Journal of Linguistics 2, 207-227.

 

2002

 

Font-Rotchés, Dolors, Anna Canals, Glòria Ester, Adoración Hermoso, Francisco José Cantero (2002). "Patrones melódicos de la entonación interrogativa del catalán en habla espontánea". A: Díaz, Jesús (ed.). Actas del II Congreso de Fonética Experimental, 192-197. Sevilla: Universidad de Sevilla.

 

Payà, Marta (2002). "Incidental clauses in spoken Catalan: Prosodic characteristics and pragmatic function". A: Bel, Bernard i Isabelle Marlien (eds.). Proceedings of the Speech Prosody 2002 Conference, 559-562. Aix-en-Provence: Laboratoire Parole et Langage.

 

Payà, Marta (2002). "L’ús deliberat de la prosòdia en publicitat: El cas dels anuncis d’autopromoció de TV3". Interlingüística 13:3, 203-215.

 

Prieto, Pilar (2002). "Coarticulation and stability effects in tonal clash contexts in Catalan". A: Bel, Bernard i Isabelle Marlien (eds.). Proceedings of the Speech Prosody 2002 Conference, 587-590. Aix-en-Provence: Laboratoire Parole et Langage.

 

Prieto, Pilar (2002). "Entonació". A: Solà, Joan, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya, (eds.). Gramàtica del català  contemporani, 393-462. Barcelona: Empúries.

 

Prieto, Pilar (2002). "Tune-text association patterns in Catalan: An argument for a hierarchical structure of tunes". Probus 14, 173-204.

 

Prieto, Pilar i Miquel Àngel Pradilla (2002). "Variación entonativa catalana: Catalán central versus tortosino". A: Jesús Díaz García (ed.). Actas del II Congreso de Fonética Experimental, 291-295. Sevilla: Universidad de Sevilla.

 

2001

 

Estebas, Eva (2001). "Teaching accentual focus to Catalan students of English". A: Maidment, John i Eva Estebas (eds.). Proceedings of the 2nd Phonetics Teaching and Learning Conference, 11-14, London: University College London.

 

Prieto, Pilar (2001). "L’entonació dialectal del català: El cas de les frases interrogatives absolutes". A: Bover, August, Maria-Rosa Lloret i Mercè Vidal-Tibbits (eds.). Actes del 9è Col·loqui de la North American Catalan Society, 347-377. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

 

Prieto, Pilar, Salvador Oliva, Blanca Palmada, Pep Serra, Pep Blecua, Sílvia Llachi Victòria Oliva (2001). "Anàlisi acústica de la resolució de xocs accentuals en català". Estudios de Fonética Experimental 11, 11-38.

 

Torrent-Lenzen, Aina (2001). "Que tens gana? Anàlisi de la funció pragmàtica del Que introductor d'una pregunta amb corba entonativa descendent". Miscel·lània Giuseppe Tavani 2, 321-333. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

 

1990-2000

 

Cuenca, Maria Josep i Josep Maria Castellà (1995). "Una caracterització cognitiva de les preguntes confirmatòries (question tags)". Caplletra 18, 65-84. pdf

 

Estebas, Eva (2000). "Peak F0 downtrends in Central Catalan neutral declaratives". Speech, Hearing and Language: Work in Progress 12, 16-41. 

 

Estebas, Eva i John Maidment, (1999). "Central Catalan declaratives: the relationship between focus and downstep". A: Ohala, John, Yoko Hasewaga, Manjari Ohala, Daniel Granville i Ashlee Bailey (eds.). Proceedings of the 14th International Conference of Phonetics Science, 1861-1864. Berkeley: University of California.  

 

Estebas, Eva i John Maidment (1999). "The intermediate phrase in Central Catalan declaratives: a case for questioning the representation of downstep".  Speech, Hearing and Language: Work in Progress 11, 90-116.

 

Estruch, Mònica (2000). "Évaluation de l'algorithme de stylisation mélodique MOMEL et du système de codage symbolique INTSINT avec un corpus de passages en catalan". Travaux Interdisciplinaires du Laboratoire Parole et Langage d' Aix-en-Provence 19, 45-63.

 

Pradilla, Miquel Àngel (1998). "Entonació". A: Pradilla, Miquel Àngel (ed.). El món dels sons, 115-149. Benicarló: Edicions Alambor.

 

Prieto, Pilar (1999). "Patrons d’associació de l’estructura tonal en català". Catalan Working Papers in Linguistics 7, 207-218.

 

Prieto, Pilar (1997). "Prosodic Manifestation of Syntactic Structure in Catalan". A: Martínez Gil, Fernando i Alfonso Morales Front (eds.). Issues in the Phonology of the Major Iberian Languages, 179-199. Washington DC: Georgetown University Press.  

 

Prieto, Pilar (1995). "Aproximació als contorns entonatius del català central". Caplletra 19, 161-186. pdf

 

Abans de 1990 

 

Barnils, Pere (1916). "De l’entonació en els nostres dialectes". Butlletí de Dialectologia Catalana 4, 11-14.

 

Bonet, Eulàlia (1986). "L’entonació de les formes interrogatives en barceloní". Els Marges 33, 103-117.

 

Cantero Serena, Francisco José (1988). "Un ensayo de cuantificación de las entonaciones lingüísticas". Estudios de Fonética Experimental 3, 112-134. pdf

 

Mascaró, Ignasi (1986). "Introducció a l’entonació dialectal catalana". Randa 22, 5-38.

 

Mascaró, Ignasi (1987). "Ciutadella-Maó. Greu vs. Agut en dos parlars menorquins. Plantejament de la qüestió". Randa 21, 197-211.

 

Recasens, Daniel (1977). "Aproximació a les cadències tonals del català". Anuario de Filología 3, 509-516.

 

Rigau, Gemma (1984). "Reflexions sobre entonació i sintaxi". Folia Phonetica 1, 175-179.

 

Salcioli Guidi, Valeria (1988). "Estudio fonéticoexperimental de la entonación interrogativa catalana". Estudios de Fonética Experimental 3, 37-70. pdf

 

Virgili, Valentina (1971). "Notas sobre entonación catalana". Archivum 21, 359-377.

 

Contacte

Atles interactiu de l'entonació del català
Dept. de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra. 08018 Barcelona

Cita: Prieto, Pilar & Cabré, Teresa (coords.) (2007-2012).
Atles interactiu de l'entonació del català. Pàgina web: <http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio/>.

   

Amb el patrocini de

Mapes
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teletecció (LIGIT), UAB

Arxius d'àudio i video
© Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears