Corpus Bosch & Sanna

Es tracta d’un corpus format per textos orals, sobretot amb narracions, però també amb cançons i poesies. Els informadors pertanyen a una mateixa estratificació social, prevalentment a la classe treballadora, poc culturitzada, sobretot de l’àmbit del camp, però també del món més urbà i mariner, de llengua materna catalana i, a voltes, amb alguna deficiència en el domini de la llengua italiana (alguns són coneixedors passius o actius del sard). En el moment de les entrevistes, eren d’edats compreses entre els 60 i 84 anys.

Els enregistraments es varen dur a terme l'any 1995 amb una gravadora analògica. La primera digitalització de les cintes s'ha dut a terme l'any 2010. La mala qualitat dels arxius de so és deguda al temps que ha passat entre l'enregistrament original i la digitalització. En qualsevol cas, hem cregut que el valor literari, etnològic i, fins i tot, sentimental d'aquests textos justifiquen la presència en línia d'aquest material.

Les dades varen ser recollides pels entrevistadors Andreu Bosch i Rodoreda (filòleg i professor de llengua i literatura catalanes) i Maria Antonietta Susanna Sanna (professora de lletres).

Per a citar aquest corpus, feu servir la referència següent:

Bosch i Rodoreda, Andreu; Sanna, Susanna (1996). Històries de l'Alguer, entre la marina i la campanya. [http://prosodia.upf.edu/coalgueres/ca/corpus/bosch.html]