Corpus AMPER-Cat

El corpus d'AMPER-Cat està format per 2 Map Tasks d’una durada mitjana de 12 minuts cadascun. Van ser recollits a l’abril de 2007 i a l’agost de 2008. A més, el corpus conté un etnotext d’uns tres minuts de durada i unes frases d’ús comú. Els informants són una dona de 25 anys i un home de 45.

La metodologia que es va seguir per a la recollida de dades és el Map Task. La tècnica del map task es planteja com a un joc entre un dels entrevistadors i la persona entrevistada. Cadascun dels participants disposa d’un mapa, però només un d’ells conté una ruta. A més a més, els elements d’ambdós mapes no són sempre coincidents. El joc consisteix a anar enllaçant preguntes i respostes fins aconseguir tenir tots dos mapes iguals, és a dir, amb la mateixa ruta i amb els mateixos elements.

Les dades varen ser recollides, mitjançant una gravadora digital, per Esteve Valls i Maria Cabrera (estudiants de doctorat de la Universitat de Barcelona), Lourdes Aguilar (professora de la Universitat Autònoma de Barcelona) i Francesc Ballone (estudiant de doctorat de la Universitat de Sàsser) en el marc del projecte AMPER-Cat. Aquest projecte internacional contempla també un altre tipus de corpus anomenat fix integrat per frases molt controlades que asseguren la comparació entre diferents punts d’enquesta i varietats lingüístiques.

Per a citar aquest corpus, feu servir la referència següent:

Martínez Celdrán, Eugenio; Fernández Planas, Ana Maria [coord.] (2003-2010). AMPER-CAT. Atles Multimèdia de la Prosòdia de l’Espai Romànic. [http://www.ub.edu/labfon/amper/index_ampercat_cat.html]