Atles interactiu de l'entonació del valencià


Metodologia

El web Atles interactiu de l’entonació del valencià conté tota una sèrie de materials orals en format d’àudio i vídeo que pretenen ser la base per a un estudi més aprofundit de la prosòdia del valencià. Els materials s’organitzen tenint en compte les següent varietats geogràfiques del valencià (vg. mapa-parlars):

  • Valencià septentrional
  • Valencià central
  • Valencià meridional

Quant a la tria de localitats, s’han seguit els criteris següents: a) incloure les capitals de comarca, o, alternativament, incloure localitats relativament grans i representatives de la zona; b) incloure poblacions amb característiques dialectals específiques i singulars respecte al parlar general.

En cada població s'han enquestat parlants de dues franges d'edat diferenciades. A l'enquesta de situacions i al corpus de diàleg Map Task s'han entrevistat dones de mitjana edat, d'entre 20 i 35 anys i amb estudis de grau mitjà o superior. En canvi, a l'entrevista en vídeo els enquestats són tant hòmens com dones d'edats superiors a 60 anys. Els participants havien d'haver viscut tota la vida de la localitat en qüestió.

Pel que fa al contingut, dins de cada població triada es poden trobar els següents materials, que provenen de tres fonts principals:


Enquesta de situacions

Exemples de diferents tipus d’enunciats (uns 50 per localitat), obtinguts a partir de les respostes a una enquesta de situacions. Esta enquesta està basada en la que va ser utilitzada a Prieto (2001) i està pensada per evocar a l’entrevistat situacions quotidianes simulades. Es tracta d’un mètode inductiu en què l’investigador presenta a l’enquestat una sèrie de situacions (per exemple: “Entres a una botiga on no has entrat mai i preguntes al botiguer si té sucre”) i li demana que intervinga d’acord amb cada situació. Este mètode és especialment útil perquè permet obtenir un ampli ventall de contorns entonatius que és difícil que apareguen amb els altres mètodes.

L’enquesta consta d’unes 50 situacions, cadascuna de les quals correspon a un tipus d’enunciat. Les frases s’han organitzat de la següent forma:

  • Declaratives
  • Interrogatives absolutes
  • Interrogatives parcials
  • Interrogatives reiteratives
  • Precs i ordres
  • Vocatius

En cada població s'han dut a terme dues enquestes a dones de mitjana edat. Després s'ha seleccionat el contorn entonatiu en funció de criteris com ara espontaneïtat, qualitat de la veu, claredat de la corba entonativa, etc.

Cada entonació està descrita en una fitxa que conté el contorn de freqüència fonamental en format del programa Pitchworks, l’arxiu de so, la descripció de la corba melòdica, l’etiquetatge prosòdic ToBI (vg. Cat-ToBI), la interpretació de l’enunciat i l’esquema del contorn entonatiu.


Corpus de diàleg Map Task

El Map Task és una tasca validada de col·laboració entre dos parlants dissenyada per afavorir la producció de diferents tipus de frases interrogatives. Cadascun dels dos participants té un mapa d’un lloc imaginari amb edificis i altres llocs singulars, com ara fonts o monuments. Un dels dos interlocutors té el mapa amb un camí traçat (mapa-giver) i fa el paper de la persona que dóna instruccions, o instruction-giver. En canvi, l’altre interlocutor té una versió del mateix mapa que conté algunes diferències respecte de l’altre i que, a més, no té el camí traçat (mapa-follower). Es tracta que qui no té el camí traçat faça preguntes al seu interlocutor de manera que, amb l’ajuda de les respostes que obtinga, puga reproduir el mateix camí en el seu mapa.

Des de cada població es pot accedir a una gravació de Map Task en format àudio i a la transcripció ortogràfica corresponent (vg. criteris de transcripció). Alternativament, es pot accedir a les dades a partir del cercador des de la pàgina del Corpus.Entrevista en vídeo

Per a cada població representada s’ha dut a terme una entrevista d'uns 10-15 minuts de durada, de la qual s'ha triat un fragment representatiu d'uns 3-4 minuts. Des de cada població es pot accedir a l’entrevista en format àudio i vídeo i a la transcripció ortogràfica corresponent (vg. criteris de transcripció). Normalment es tracta de converses induïdes amb la intervenció mínima d'un entrevistador o, en alguns casos, entre grups de familiars o d’amics. Això ha afavorit que la parla fóra fluïda i espontània, tot i que les persones implicades saben que les estan enregistrant.

  • Totes les dades, en diferent formats, són accessibles gratuïtament a través de la web per a ús acadèmic i de recerca.

Contacte

Atles interactiu de l'entonació del valencià
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra
08018 Barcelona
Correu-e: pilar.prieto@upf.edu

    Grup d'Estudis de Prosòdia      Atles interactiu de l'entonació del català

© 2011 Atles interactiu de l'entonació del valencià

 

Amb el patrocini de

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Amb la col·laboració de

Càtedra Alcover-MollA-Villangómez

Mapes
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teletecció (LIGIT), UAB