En construcció! / Under construction!

 

Proveu d'entrar novament a la web: / Try to enter the web again:

 

Web principal: / Main website:

Proveu d'entrar novament a la web del Grup d'Estudis de Prosòdia (en català)

Try to enter again the web of the Group of Prosody Studies (in English)

 

Altres webs del GrEP: / Other websites of the GrEP:

Atles interactiu de l'entonació del català

Atlàs interactiu de l'intonacion de l'occitan

Workshop on Prosody and Meaning

Cat_ToBI Training Materials