Etiquetatge en ToBI i extracció de dades (point i interval tiers)
[
CreaTextgridsToBI+ExtreuDadesToBI]

Aquest script crea automàticament una textgrid amb dues files d’intervals (Orthograph i Phonetics) i dues de punts (Phrasing i Tones) per a cada un dels arxius de so que teniu en un determinat directori. A més, ens obre cada textgrid i cada arxiu de so per parells a mesura que els va creant. Això ens permet d’introduir el text que vulguem, que, després, extraurem amb l’script ExtreuDades2.

Grup d'Estudis de Prosòdia