Etiquetatge i extracció de dades de pitch i durada (point tiers)
[CreaTextgridsDuradaF0+ExtreuDades1
]

El primer script (CreaTextgridsDuradaF0) crea automàticament una textgrid amb dues files de punt (point tiers) per a cada un dels arxius de so que teniu en un determinat directori. A més, ens obre cada textgrid i cada arxiu de so per parells a mesura que els va creant. Això ens permet de marcar els punts que vulguem i que, després, extraurem amb l’script ExtreuDades1.

Aquest script permet extreure dades de to i de durada a partir d’uns punts que haurem marcat prèviament en cada una de les textgrids pertanyents a cada arxiu de so. En les textgrids hi hem marcat dos punts de temps a la filera 1 i 5 punts de temps a la filera 2. Per això, a l’Excel final ens apareixerà 8 columnes diferents que pertanyen a aquests 7 punts més una columna que indicarà el nom de cada un dels arxius de so. Si voleu extreure més punts de durada i/o d’f0, caldrà que els afegiu. Per afegir punts de durada, cal que afegiu el següent text tantes vegades com punts vulgueu incorporar a sota d’on apareix aquest mateix text:
f = Get time of point... 1 5
tf = f*1000
tf$ = fixed$ ('tf', 3)

Fixau-vos que haureu d’anar canviant la lletra que apareix a començament de línia en ordre alfabètic i també l’ordre en què apareix el punt en la fila. P.e. “1 5” vol dir que és el punt que fa 5 de la primera fila. Si n’incorporéssim un altre, seria el punt “1 6” que és el punt sisè de la fila 1.

Per afegir punts d’f0, haureu de fer el mateix que amb els de temps però afegint el següent text a sota d’on apareix a l’script i també canviant les lletres que apareguin per ordre alfabètic:

th = Get time of point... 2 2

l = Get value at time... 'tl' Hertz Linear
l$ = fixed$ ('l', 2)

Els números indiquen, altre cop, ordre del punt i fila a la qual pertany aquest punt. Aquests són els canvis bàsics que cal fer per afegir punts, però en alguns altres llocs també caldrà donar compte del nou afegitó.

Fixeu-vos que a l’hora d’executar l’script, us demanen dos directoris: un per als arxius de so i l’altre per a les textgrids. De totes maneres, si voleu, podeu tenir els dos tipus d’arxius en el mateix directori i posar, per tant, el mateix directori per als arxius de so i per a les textgrids.

Grup d'Estudis de Prosòdia