PARTICIPANTS
Information GIVER:
—Nom: F. C.
—Professió: arquitecte
—Lloc de naixement: l'Alguer
Edat: 38


Information FOLLOWER:
—Nom: L. N.
—Professió: responsable de producció
—Lloc de naixement: l'Alguer
Edat: 38

Durada: 8 min 01 s

FOLLOWER: Fabio txau, com estàs?

GIVER: Ohe Lu', tot bé?

FOLLOWER: Tot bé, tot bé. Escolta, jo tenc d'anar a l'arribada, com puc  fer per arribar?

GIVER: On te trobes ara?

FOLLOWER: Jo só a costat del distribuïdor, al carrer Vittorio Emanuele

GIVER: Ma on hi ha la botiga...

[0:30]

la botiga de moda de Maria?

FOLLOWER: Sí, estic pròpio en allà.

GIVER: En allà...en allà a prop sés. Alhora mira, tu gires a mà esquerra, davalles, arribes al distribuïdor, al distribuïdor...

FOLLOWER: Sí, al  distribuïdor de benzina.

GIVER: Sí, en allà sés?

FOLLOWER: Só... só en allà a costat.

GIVER: Pròpio en allà a costat.

FOLLOWER: Sí.

GIVER: I alhora del  distribuïdor tens de girar a mà...com sem... a mà esquerra, i tires dret.   

[1:00]

A un cert punt...

FOLLOWER: Só arribat a Nova Moda.

GIVER: Nova Moda... on és Nova Moda, no el veig...eh... no, jo no el tenc Nova Moda...eh... comunque després del distribuïdor tu gires a mà esquerra i després a mà dreta i te trobes en mig de... i passes a un jardí, lo jardí...

[1:30]

passes en mig tra lo jardí Major i lo jardí Menor.

FOLLOWER: Sí, ma jo veig lo municipi de en aquí, só tra Nova Moda i el Municipi. Ara com tenc d'anar? Jo estic güidant en... en màquina eh.

GIVER: En màquina sés, i alhora eh... Nova Moda i Municipi. Al distribuïdor no sés arribat encara?

FOLLOWER: Sí, só partit del  distribuïdor, l'he deixat i só arribat a Nova Moda i veig el Municipi en front meu.

[2:00]

GIVER: No, no tens de... no pots anar d'aquella part, és “sens únic”, tens de davallar al distribuïdor.

FOLLOWER: Sí, torn al darrere?

GIVER: Tornes enrere, sí.

FOLLOWER: Sí, i després?

GIVER: Al distribuïdor tens de girar a mà esquerra.

FOLLOWER: Si, quan gir a mà esquerra torn a Nova Moda.

GIVER: No, alhora, de...de Nova Moda te deixes Nova Moda a... a l'esquena, davalles fins al distribuïdor. Al distribuïdor gires a mà esquerra.

FOLLOWER: Si, quan gir a mà esquerra torn a Nova Moda.

[2:30]

GIVER: No...

FOLLOWER: M'estic perdent, no coneix aquesta ciutat eh...

GIVER: Ok, alhora, lo veus lo jardí del distribuïdor?

FOLLOWER: Sí, el veig.

GIVER: Lo veus lo jardí?

FOLLOWER: Està a la dreta del distribuïdor.

GIVER: Ok,  jo alhora só mirant a cap a dabaix. Alhora del jardí...

FOLLOWER: Vaig al jardí?

GIVER: Sí, vas al jardí, passes en fatxa de Modes Maria, davalles al distribuïdor, de Modes Maria davalles a... a mà esquerra al distribuïdor

[3:00]

arribes al distribuïdor, gires a mà esquerra i tires dret fins al jardí.

FOLLOWER: Mira, jo ara só arribat al jardí.

GIVER: Ok. Del jardí, si tu veus, a la fi de l'estradó, hi és la iglésia de santa Bàrbara.

FOLLOWER: Sí, la veig, la veig.

GIVER: I una agència immobiliària hi ha en allà lo mateix.

FOLLOWER: Sí, vaig a la iglésia de... ara vaig a la iglésia de santa Bàrbara.

GIVER: I passes al camí fra la iglésia i l'agència immobiliària.

FOLLOWER: Sí, sí só pròpio en front de la iglésia de santa Bàrbara.

GIVER: Com has passat la iglésia,

[3:30]

gires a mà esquerra i muntes fins a l'estradó que passa tra lo Banc de Sardenya i lo bar de Furesi.        

FOLLOWER: Sí, doncs me deix a l'esquerra l'agència immobiliària i vaig al Banc de Sardenya?

GIVER: Exactament. Primer d'arribar al bar de Furesi, gires torna a mà esquerra i arribaràs a la iglésia de... de san[ta] Càndida.

FOLLOWER: Mira, jo veig sol...

                                   [4:00]

só en front del Banc de Sardenya i veig a la meva esquerra la iglésia de la Puríssima.

GIVER: De la Puríssima... no, deixa perdre la iglésia de la Puríssima, tens de prendre el... aquell carreró que passa tra lo bar de Furesi i lo Banc de Sardenya. L'has trobat?

FOLLOWER: Sí, sí.

GIVER: Alhora tu prens aquell carrer...

FOLLOWER: Vaig al bar de Furesi, ara?

GIVER: Vaig al bar de Furesi... vas al bar de Furesi, passes a dins i arribaràs en front a                     

[4:30]

a la iglésia, trobaràs una iglésia en front tou.

FOLLOWER: Sí, veig la iglésia de la Puríssima, m'està a la meva esquerra, eh.

GIVER: Ok, alhora te la deixes a mà dreta la iglésia eh, la iglésia...

FOLLOWER: Sí.

GIVER: ...i tires fins a una barberia, hi ha la botiga de barbers, la veus?

FOLLOWER: No, no la veig...

GIVER: ...que sigueriva la mateixa estradó que arriba fins a... al municipi. Tot dret, és un vial llong.

FOLLOWER: Sí, ve...veig el municipi, vaig al Municipi?

[5:00]

GIVER: Ok. De... te deixes pràcticament a...tu gires a mà dreta del Banc de Sardenya i tires dret fins al Municipi.

FOLLOWER: Mira, jo si vaig dret de la iglésia de la Puríssima, al mateix carreró trob el Municipi. Vaig al Municipi?

GIVER: Sí, tens d'anar al Municipi, del Banc de Sardenya.

FOLLOWER: Estic arribant al Municipi, eh.

GIVER: Sés arribat?

FOLLOWER: Só arribat al Municipi.

GIVER: Ok. Al Municipi tens de girar a mà dreta.      

[5:30]

FOLLOWER: Sí.

GIVER: I arribaràs... lo bar de Marina i a l'acadèmia de la música.

FOLLOWER: Sí, sí sí els veig, vaig.

GIVER: Ok, vas en allà...

FOLLOWER: Só arribat.

GIVER: Alhora en fatxa del bar de... bar Marina, gires a mà esquerra...

FOLLOWER: Sí.

GIVER: ...i després de l'acadèmia de la música trobaràs un arbre gros que està a la tua mà esquerra i gires a mà dreta tu, i muntes fins a una casa blu que trobes a damunt.

FOLLOWER: Mira, jo só a l'acadèmia de la música

[6:00]

i veig en front, pròpio ara una casa vermella no una casa ble.

GIVER: Eh... hi siguerà calqui problema de daltonia en aquí, no sep, no (riuen). Mun... munta fins... fins a la casa que veus a mà dreta de...de l'acadèmia.

FOLLOWER: Sí, és una casa vermella. Só arribat a una casa vermella.

GIVER: Ok. De que te trobes en front de...d'aqueixa casa, d'aquest palau, gires a mà dreta i tires dret.     

[6:30]

FOLLOWER: Sí, pens d'ésser arribat, eh.

GIVER: Sés arribat?

FOLLOWER: Sí, pens d'ésser arribat...

GIVER: ...en fatxa tens una ferramenta.

FOLLOWER:  Sí, sí sí.

GIVER: Eh, gira...tens de girar a mà dreta, i sés arribat.

FOLLOWER: Sí sí, só arribat. Gràcies, Fabio.

GIVER: De res, mos entenem, txau.

FOLLOWER: Txau.

[7:00]

FOLLOWER: Fabio, he fet un giro gran, eh, só partit del distribuïdor del carrer Vittorio Emanuele, só arribat a la botiga de Nova Moda, d'en allà m'has fet anar al jardí Major...

GIVER: Ok.

FOLLOWER: ...m'he deixat a la dreta la iglésia de santa Bàrbara, he continuat i he trobat una agència immobiliària, l'he deixada a la meva esquerra per anar al Banc de Sardenya. M'he deixat a la meva esquerra el Banc de Sardenya, só arribat fins a...al bar de Furesi...

GIVER: Bé.

FOLLOWER: ...al bar de Furesi he tornat a davallar

[7:30]

fins a trobar la iglésia de la Puríssima. M'he deixat la iglésia de la Puríssima a la meva dreta i só arribat al Municipi. Del Municipi he muntat fins al bar de Marina. M'he deixat el bar de Marina i l'acadèmia de la música a la meva dreta i só muntat fins a la casa vermella. De la casa vermella he tirat dret fins a un arbre i després só debaixat a la dreta a l'arribada.

GIVER: No has fet bé? (demana retòrica, amb sentit positiu), sés arribat just.

[8:00]

FOLLOWER: Perfecte.