Situació: Vols anar al cinema amb un amic. Te diu que té cosa de fer, però tu saps que la pot deixar per a més envant. Com faràs per convencir-lo?

Interpretació: Prec.

Informant: M. C.


Descripció: Aquest contorn consta de quatre dominis entonatius. L’enunciat comença amb un accent tonal alt sobre la síl·laba dai, seguit d'un to de frontera baix. El segon accent tonal, que forma un domini entonatiu diferent, és descendent i precedeix un to de frontera baix. El tercer domini consta de dos accents tonals ascendents esglaonats descendentment. El to de frontera és baix. En l'últim domini entonatiu, hi trobem el mateix patró que en l'anterior. El contorn es clou amb un to de frontera baix.

Enunciat: Dai, aió, fes-me companyia que só sola.