Situació: A les dues de la nit truquen a la porta i ja sés dormit. Te desperten. Demana-te qui pot ésser en aquella hora.

Interpretació: Pregunta parcial exclamativa.

Informant: M. C.

Descripció: Es tracta d’un enunciat de tres dominis entonatius. El primer, l'exclamació mama mia, conté dos accents tonal: un de baix (ma-) i un d'ascendent (mi-), seguit d'un to de frontera alt. El segon domini entonatiu, que és la interrogativa parcial, conté un accent alt (a qui) i un accent descendent (a -ser). Sobre la síl·laba -ser, també s'hi realitza un to de frontera baix. L'últim domini entonatiu presenta un únic accent tonal, baix, alineat amb la síl·laba ho-. La cadència final és descendent.

Enunciat: Mama mia! I qui pot ésser en aqueixa hora?