Situació: Ta filla diu que aquesta nit se n'anirà a una festa. Tu estàs un poc enfadada i un poc preocupada i ne vols saber tots los detalls. Demana-li on va, com hi va i quan tornarà.

Interpretació: Enumeració de tres interrogatives parcials de tipus neutre.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest enunciat consta de tres dominis entonatius, que es corresponen amb les tres interrogatives que formen l’enumeració. Tots tres dominis presenten la mateixa configuració tonal, és a dir, mostren un accent tonal alt, alineat amb la partícula interrogativa tònica, seguit d’un accent tonal descendent, sobre la síl·laba tònica final. Els dominis finalitzen amb una cadència descendent, a excepció del segon, que consta d'un to de frontera alt.

Enunciat: On vas? Com amb cosa vas? I quan i aqui hora tornes?