Situació: Te diuen l'hora, però no ho has fet en temps per entedre. Penses que t'han dit la una. Torna a demanar si és la una.

Interpretació: Pregunta reiterativa absoluta de tipus neutre d’una unitat tonal.

Informant: R. B.

Descripció: Aquest contorn està format per dos dominis entonatius: un que conté només la conjunció ma i un altre que conté el contorn interrogatiu reiteratiu pròpiament dit. El primer, doncs, consta d'un accent tonal alt, seguit d'un to de frontera baix. En el segon, hi trobem un accent tonal ascendent-descendent, alineat amb la síl·laba u- i seguit d'un to de frontera descendent.

Enunciat: Ma és la una?