Situació: Un amic tou té menester de tu per fer un treball. Tu hi pots anar dilluns, dimarts, dijous o divendres. Demana-li si vol que hi vagis dilluns, dimarts, dijous o divendres.

Interpretació: Interrogativa parcial amb enumeració.

Informant: R. B.

Descripció: Aquest contorn està format per sis dominis entonatius. El primer, format pel vocatiu apocopat Joa' (de Joan), presenta un accent tritonal, asocciat a la síl·laba Jo-, seguit d'un to de frontera baix. El següent domini entonatiu presenta dos accents tonals ascendents, seguits d'un to de frontera baix. A continuació, tenim l'enumeració, que consta d'un accent tonal ascendent, seguit d'un to de frontera alt, a cada un dels seus elements. Exceptuem, però, l'últim element, el qual presenta un accent tonal descendent, seguit d'un to de frontera baix.

Enunciat: Joa', ma vols que véngui dilluns, dimarts, dijous o divendres?