Corpus Jaume Corbera

Video (durata totale: 117:23; durata del frammento: 10:20)

 

Partecipanti

Partecipante 1:
—Nome: DAA

Partecipante 2:
—Nome: DAB

Partecipante 3:
—Nome: DAC

Partecipante 4:
—Nome: DAE

Intervistatore:
—Nome: CBB

Trascrizione

[67:00]

PARTECIPANTE 1: La volta, per co’ só anat jo? A la mama hi han dit a buscar un poc de mel… mel sarda, no?! Que hi doliva la gola. Jo he demanat a un muntó que anaven a treure mel … ningú m’ha dat un poc de mel! He dit, beh ara la busc jo, la mel. Alhora m’ha fet…

PARTECIPANTE 2: A dins a lo de Masia...

PARTECIPANTE 1: Sí, sí sí, infatti és muntat Gianni, ha vist lo fum...

PARTECIPANTE 2: A la tanca de la iglésia se diu [?]

PARTECIPANTE 1: Eh a damunt de la iglésia sí... e... ha vist el fum, Gianni, i… és muntat en allà ...

PARTECIPANTE 3: I aqueix fum per cosa?

PARTECIPANTE 1: Per co’ la despa se’n fugi.

PARTECIPANTE 4: Se’n fugi

PARTECIPANTE 3: No n’he entès mai, jo, de fum...

PARTECIPANTE 4: No?

PARTECIPANTE 1: No, jo ja el feva...

PARTECIPANTE 4: Si t’embolicaves un tros de sac…

PARTECIPANTE 1: Un tros de sac …

PARTECIPANTE 4: T’embolicaves ...

PARTECIPANTE 1: ... que feva fum, ella partiva...

PARTECIPANTE 4: Iel.lo… Se veu que no eres home d’empleo, tu!

PARTECIPANTE 1: Lego, a la forestal, n’he tret paritxos, de nius, jo…

PARTECIPANTE 3: Nooo

PARTECIPANTE 4: Un tros de sac, ben embolicat...

PARTECIPANTE 3: Noo, no…

PARTECIPANTE 4: ... i encès, tu alhora treballaves bé i ella se n’allargava.

PARTECIPANTE 1: Sí, sí, se n’allargava.

PARTECIPANTE 4: E… no eres de l’empleo.

PARTECIPANTE 1: A la forestal n’he tret paritxos, jo, de nius de abelles… de mel...

PARTECIPANTE 2: Eh! Vosaltros ne trobavu en allà e ...

PARTECIPANTE 1: Ih!

PARTECIPANTE 2: ... hi era una vida, ell!

PARTECIPANTE 1: Una volta... una volta, u, Leo, Antonino Leo, ajumai moriva, mi’… “Ma a me’n deixes menjar?!”. Hi he dit: “Mira que te fa mal!”. Beh: se n’ha menjat massa, a l’haspital l’he tengut de portar!

PARTECIPANTE 4: Eh! Ih!

PARTECIPANTE 2: De mel?!

PARTECIPANTE 4: Ih! beh...

PARTECIPANTE 3: [?]

PARTECIPANTE 1: E... la mel un poc pesosa és…

PARTECIPANTE 4: És substanciosa és! Da que és mel és mel…

PARTECIPANTE 3: Ih! Ja és pesosa, que un litro de mel pesa…

PARTECIPANTE 1: Va bé, ma però a...

PARTECIPANTE 3: ... un quilò i dos etos…

PARTECIPANTE 1: ... digirir-la no és fàcil.

PARTECIPANTE 4: Eh!

PARTECIPANTE 3: També.

PARTECIPANTE 1: Se n’ha menjat un bell poc. E… M’ha dit: “ma me’n deixes menjar?”. “Menja. Però mira que te fa mal, mi’! No ne mengis assai. Pren-te’n un poc, porta-te-ne-la, ma però no ne mengis”. Maque! No, engulloni ... i ajumai moriva. L’havem portat a l’haspital i...

PARTECIPANTE 2: O mala sort oh!

INTERVISTATORE: Co’?

PARTECIPANTE 3: Aqueix, no érem compares encara. Érem netejant al general ... general...

PARTECIPANTE 4: Calaresu?!

PARTECIPANTE 1: Ma a Mont Anyés?

PARTECIPANTE 3: E...

PARTECIPANTE 1: Ah, Goffi.

PARTECIPANTE 4: A on és Goffi...

PARTECIPANTE 1: Goffi.

PARTECIPANTE 3: En allà hi eren los germans Baldinos.

PARTECIPANTE 1: Baldino.

PARTECIPANTE 3: Eh! Da que havem acabat, mos ha cuit dos anjonedus. Ma sigueran estats anjonis gemel.los.

PARTECIPANTE 2: Eh!

PARTECIPANTE 3: Ell alhora menjava, però, mi’...

PARTECIPANTE 1: Eh! Ha dit que menjava… carn n’ha menjat assai ell… ne menjava.

PARTECIPANTE 4: I ne menja.

PARTECIPANTE 2: Jo un anjoni me’l menjava com…

PARTECIPANTE 3: Da que…

PARTECIPANTE 1: I la volta que t’has menjat aquell porquedu!

PARTECIPANTE 3: Da que sem entrats ...

PARTECIPANTE 1: Al dabaix, al dabaix que lego he comprat jo.

PARTECIPANTE 3: ... al matzem… tenien estal.la en aquell carrer tou mi’, los... germans Baldinos.

PARTECIPANTE 4: Eih!

PARTECIPANTE 3: No!?

PARTECIPANTE 2: A la davallada de…

PARTECIPANTE 4: Eh! De la roda.

PARTECIPANTE 1: Al dabaix que teniva jo.

PARTECIPANTE 4: De la roda.

PARTECIPANTE 2: A la davallada de Ritxo, com se diu?

PARTECIPANTE 1: Al dabaix que teniva… que havia comprat jo lego

PARTECIPANTE 2: Iel.lo!

PARTECIPANTE 3: [En] que sem anats a mos menjar l’anjoni. Ell entra, veu aqueixos dos anjonedus: “si escomitiu, me’ls menj totus dos”. “I mosaltros – hi he fet – cosa mengem?”

PARTECIPANTE 2: Dos anjonedus així...

PARTECIPANTE 3: I així havem menjat... Ell, da que esballava beient, e... ixi al carrer i ne gita tot, vi i anjoni. Hi he fet: “Porca misèria...”

PARTECIPANTE 1: Llàstima!

PARTECIPANTE 3: “...I ara tot això gitat en aquí!?”.

PARTECIPANTE 1: I així!

PARTECIPANTE 3: I se voliva menjar tot! Així ne gitava totus dos anjonis i mosaltros sense menjar...

PARTECIPANTE 4: [?]

PARTECIPANTE 1: Jo só estat sempre poc menjador de carn. Carn... mi’: si hi ha peix sense espina ja ne menjava, ma carn no...

PARTECIPANTE 2: No, jo no era menjoni de certes coses, ma carnivoro assai.

PARTECIPANTE 1: No, jo carn... també ara no la puc veure

PARTECIPANTE 2: Jo, una menjada de carn com me la feva jo no se la feva manco un lupo… sí, sí.. carn com a pa…com a …

PARTECIPANTE 4: Ell un vitellone manco el veieva!

INTERVISTATORE: Ma la gent de campanya co... la gent de campanya cosa menjava de més: carn o peix?

PARTECIPANTE 2: En campanya?

INTERVISTATORE: Sí.

PARTECIPANTE 4: Qui ne teniva!

PARTECIPANTE 2: Carabasseta.

PARTECIPANTE 4: Mah... qui ne teniva... si no carabassa.

PARTECIPANTE 3: Carabasseta i poma de terra.

PARTECIPANTE 4: Carabassa i poma de terra, poma de terra i carabassa.

PARTECIPANTE 2: Carabasseta a cassola, amb poca oli...

PARTECIPANTE 3: Ma ara sem parlant de cinquanta anys fa!

PARTECIPANTE 4: E... també de, de set...

PARTECIPANTE 1: Cinquanta i també seixanta.

PARTECIPANTE 4: ... de seixanta.

PARTECIPANTE 3: Eh!

PARTECIPANTE 4: I setanta també.

PARTECIPANTE 1: Quan teniven...

PARTECIPANTE 3: També seixanta.

PARTECIPANTE 1: Quan teniven ... e .... quinze anys. Jo és que mosaltros sem ixits a treballar aaaaa ... a vint anys...

PARTECIPANTE 2: ... lo pastor amb les vaques…

INTERVISTATORE: Ah! Vacarger [sic]...

PARTECIPANTE 2: “Dodici anni”. A la Taulera amb a Peppino el Murtinu. Ah! Lo maití m’avisava a les quatre, a les quatre i mitja al màxim i me seieva en “bitxicleta”, de l’Alguer a la Taulera.

PARTECIPANTE 4: Al portabagall, endrere.

PARTECIPANTE 2: En aquí hi havia una caminera en mig de una vinya i davallàvem d’allà. Que era lo carreró de la Taulera: a on hi havia poc, de fang…

PARTECIPANTE 1: Ih!

PARTECIPANTE 2: ... n’hi havia així, mi’…

PARTECIPANTE 4: Al coll, al coll...

PARTECIPANTE 2: Així.

PARTECIPANTE 3: Xes!

PARTECIPANTE 2: I alhora teniva l’or … de passar d’allà.. I al forn de la calcina (hi era, en aquí a l’espuntoni del Fangal, a damunt, no?! En aquí) … i me dieva: Antoni’ pren dues feixinetes de llenya per calentar l’aigua per les gallines. I jo era així, era. Aquelles dues feixinetes, ne triava dues, jo, que no fossin blanques, l’hivern, la gelada... quan feva la gelada dah! I me les posava així i me reposava dues voltes a quan a arribar a la casa. Munyiva, portava la llet a l’Alguer, arribava a l’escur, la llet, arribava. La tarda a l’escur... tot lo dia afatu de les vaques. Tot lloc obert, mi’. No hi havia... més que la paret de Galanté no hi era, tancada. A on és … a Roser … a on era xu Josep Arca …

PARTECIPANTE 1: Tot obert era ...

PARTECIPANTE 2: Tot obert!

PARTECIPANTE 1: … a Roser i a com se diu al de de...

PARTECIPANTE 4: Al Fangal a on és la Gorbata ja era …

PARTECIPANTE 2: A on era xa Giuseppina Scala.

PARTECIPANTE 1: Al de don Matteo, no era tot obert?!

PARTECIPANTE 2: A Vulpes… tot obert…

PARTECIPANTE 4: Eh! Sol en aquí al Fangal, a on és la Gorbata, hi era la paret.

PARTECIPANTE 2: Eh! Aquella paret…

PARTECIPANTE 4: A on hi és tot [?].

PARTECIPANTE 2: Eh! Però aquella tanqueta la teniven sempre més reguardada… pels vitellos, per calqui vacanjada dah!

PARTECIPANTE 3: I vós assai anys tenivu?

PARTECIPANTE 2: Dotze.

PARTECIPANTE 3: I a escola?!

PARTECIPANTE 2: L’escola acabada! La quinta he fet jo.

PARTECIPANTE 3: Ok!

PARTECIPANTE 2: Acabada l’escola...

PARTECIPANTE 3: Sí, sí, sí …

PARTECIPANTE 2: Que vós ja el sabeu.

PARTECIPANTE 4: Sí, ja…

PARTECIPANTE 3: Sí.

PARTECIPANTE 2: Beh! La tarda… teniva aqueixa llameta de llet. Muntàvem ensieme a aqueixa caminera, finjament a l’espuntoni d’aquí, de Maria Pia dah! Ell se seieva en “bitxicleta” i a mi me deixava a peu. Jo a troto afatu d’ell, al portal muntàvem afianco a pari, muntàvem. Lo ventre me pesava! Sempre menjant pa i figa. Figa a la Taulera n’hi havia! Da que m’escaldiva la boca, la figa...

PARTECIPANTE 4: De hinvern, aquella … aquella figa rodona de l’hinvern, mah! La llet…

PARTECIPANTE 2: … jo sempre amb el rasonet me la posava en fondo, a la gola. Alhora me robava un col-a-tronxo que... durava finja a gener la figa...

INTERVISTATORE: Quantes qualitats de figa hi ha? Quantes qualitats de figa coneixeu?

PARTECIPANTE 4: Eh! Ja n’hi ha!

PARTECIPANTE 2: Eh! Paritxes, n’hi ha! Almanco, almanco... set o vuit.

PARTECIPANTE 2: Eh!

INTERVISTATORE: I les podeu dir?

PARTECIPANTE 2: Sí.

INTERVISTATORE: Quines són?

PARTECIPANTE 2: Hi és: la figa butada, la figa pedrenjana, la figa negra…

PARTECIPANTE 4: La figa de càriga.


PARTECIPANTE 2: … la figa rodona negra, que té una altra forma…

PARTECIPANTE 1: La figa de ull de perdiu.

PARTECIPANTE 2: … la figa bufal, la figa de ull de perdiu… aguarda… la figa pedrenjana genovesa…

PARTECIPANTE 1: Genovesa, sí.

PARTECIPANTE 2: Que hi diuen, que té una altra forma… lego…

PARTECIPANTE 1: Eh! Set o vuit qualitats, n’hi ha.

PARTECIPANTE 2: Ara, aqueixa qualitat que té també Carminutxo, la figa cul de porc hi diuen a Sàsser.

PARTECIPANTE 1: Ah! Aquella figa cul de porc que hi diuen, sí.

PARTECIPANTE 2: A Sàsser hi diuen però mosaltros ... quasi quasi... ton germa hi diu figa pedrenjana, ma no és pedrenjana.

PARTECIPANTE 4: No hi diu ... no hi diu pedrenjana!

PARTECIPANTE 3: Que fóra de Pasqualino...

PARTECIPANTE 4: Eh!

PARTECIPANTE 2: No, no la del germà.

PARTECIPANTE 4: Eh la mateixa és, Pasqualino ne té un arbre...

PARTECIPANTE 2: Ne té un arbre també Pasqualino, beh, jo [?].

PARTECIPANTE 3: Que té lo [?] però és bona mi’, aquella figa!

PARTECIPANTE 4: És bona, dolça.

PARTECIPANTE 3: E… dol .. Que a la pedrenjana hi diu…

PARTECIPANTE 2: Sí és una figa bona, per a mi, sí.

PARTECIPANTE 3: Eh! Sí.

PARTECIPANTE 1: Mah! La pedrenjana no és manco dolça com la … ansis és més dolça la figa bufal.

PARTECIPANTE 2: Ah, lego hi és la figa de càriga, que hi diuen la figa bosinca.

INTERVISTATORE: La figa?

PARTECIPANTE 1: La figa bufal.

PARTECIPANTE 2: De… bosinca, la figa de càriga mosaltros hi diem a l’Alguer.

PARTECIPANTE 1: La figa bosinca: la figa de càriga.

PARTECIPANTE 2: Pròpio la figa de càriga mi’…

PARTECIPANTE 3: Laaaa…

PARTECIPANTE 2: La de càriga pròpio que feven la càriga que ve … que és mitja blanca i mitja viola, així: mitja colorida… la figa de càriga.

PARTECIPANTE 3: Eh! Com se diu? Que ve ara fra un mes…

PARTECIPANTE 4: Eh! Ara a agost cou tota la figa.

PARTECIPANTE 3: La figa...?

PARTECIPANTE 2: Eh! La butada.

PARTECIPANTE 3: Que treu la súcura da que...

PARTECIPANTE 4: Aqueixa és la, la … com se diu, la butada.

PARTECIPANTE 2: Aquella és…

PARTECIPANTE 3: Butada.

PARTECIPANTE 2: … la butada… la tenc jo.

PARTECIPANTE 4: Aquella que treu la mel…

PARTECIPANTE 3: Aquella per càriga és una bomba!

PARTECIPANTE 4: Blanca com la neu.

PARTECIPANTE 2: I també a menjar. Dolça com aquella no n’hi ha altra!

PARTECIPANTE 3: Sí eh! Bona és, sí.

INTERVISTATORE: La primera figa que ve? La primera... ?

PARTECIPANTE 4: Figa bufal.

PARTECIPANTE 2: La primera figa, la bufal.

PARTECIPANTE 3: Figa bufal.

PARTECIPANTE 4: I la negra.

INTERVISTATORE: A Sant Joan…

PARTECIPANTE 2: La bufal.

PARTECIPANTE 4: La de Sant Joan.

PARTECIPANTE 2: A Sant Joan ...

PARTECIPANTE 3: Sant Joan, e...

PARTECIPANTE 2: ... se n’hi menja un muntó de anys, avolla…

PARTECIPANTE 1: I també, també a ... primer de Sant Joan…

INTERVISTATORE: La bufal…?

PARTECIPANTE 2: Bufal.

PARTECIPANTE 4: I la negra també.

PARTECIPANTE 3: I la figa negra.

PARTECIPANTE 2: Lego...

PARTECIPANTE 4: A ma a ma ve tot.

PARTECIPANTE 2: ... a poc a poc lego ve la figa negra, sempre. Que la porta dues voltes, la figa negra. També la figa bufal... dues voltes.

PARTECIPANTE 1: També la figa bufal …

PARTECIPANTE 4: Dues vides.

PARTECIPANTE 1: … les porta dues voltes. La figa pedrenjana lo mateix.

PARTECIPANTE 2: Lo mateix.

PARTECIPANTE 4: Més poca, però les porta dues vides.

PARTECIPANTE 2: La figa pedrenjana la porta dues voltes, la porta.

PARTECIPANTE 1: La pedrenjana més poc?!

PARTECIPANTE 4: E...

PARTECIPANTE 1: No, la pedrenjana ja ne porta…

PARTECIPANTE 4: Eh! A anyades és! Si no…

PARTECIPANTE 1: És a anyades, sí.

PARTECIPANTE 2: A menjar com la figa butada no n’hi ha altra! Dolça.

PARTECIPANTE 1: No la figa butada és… bona.

PARTECIPANTE 3: E... va bé, ma vos capgira però.

PARTECIPANTE 2: Per cosa?

PARTECIPANTE 3: Massa dolça… vos estugumeja, dah…

[77:20]