Corpus Francesc Ballone

Video

 

Partecipanti

Partecipante:
—Nome: CAU
—Professione: sacerdote
—Età: 82

Trascrizione

Després del seminari, ecco que arrib en casa al quaranta-dos.
Lo... lo bisbe, Ciuchini, m’ha fet capellà, però diacono... –alhora hi era també lo subdiaconato– és estat lo bisbe de Bosa que mos ha fets subdiàconos i lo bisbe de... Iglésias [00.30], monsignor Pirastru, que mos ha fet diaconi, e monsignor Ciuchini, alhora, capellans, ecco.
Quan he dit missa –sem al quaranta-dos, ma sem amb la guerra, alhora arrib al quaranta-tres–, que arriba tota aqueixa... bordell, ver?, del bombardament per l’Alguer.
Lo desset de maig del quaranta-tres, jo só en casa, havíem tengut ja primer [1:00] un bombardament –cannoneggiamento–, canonades de... d’una nau francesa que s’era posada a sota del Fruntuni del Cap de la Caça. Lo... lo iaio la veieva de la muralla, que era també enlluminada, ha dit el vaporetto, diu: “Eh, aqueixa ha esparat sense que, de Punta Giglio, ningú esparessi un cop”, i puru era [?] a sota d’aquella postació...
Al bombardament, alhora, il dia de les Palmes [1:30], ecco, són davallats al campo –los soldats no s’aguardaven aqueixa visita en aquell momento– i arriben...
L’allarme no arriba a temps, l’ae... l’apparecchio pot metrallar i bombardar el campo d’aviació i jo me trob a l’hospital per recivir tots aquellos ferits que arriben. Tot en maneta [?]... com eren... Lo doctor no teniva ni manco el piastrino a damunt.
Ecco, eh, la guerra és a bastança fea [2:00], pròpio per tota la mort que se viu, per totes desgràcies.
Jo tenc el bombardament a dins de casa, me trob al passatge de la cuina, amb ma germana, i la posento mia, eh, ormai és amb el cel obert. Quan só eixit de dins de casa, he vist que tot lo cro... lo crol·lo [2:30], vero, de... de... de la teulada, era fins al cap meu. Jo i ma germana érem engenollats, en allí, a la porta de la cuina, tapats de... del quadro del cor de Jesus i mos sem salvats.
Lo quadro no l’he trobat més.
Alhora me tocarà solament [?]...
Jo só en casa del notari en campanya, a Sant Francesc, ecco, la mama és més a... a dabaix, al [?] de la Senyora, una casa que era més... mitja en terra i mitja tapada. Eren [?], la nit són tots los matalafos per enterra [3:00], i se passa aquest incensurament [?].
La ciutat és buida, mosaltros no tenim un servici al Rosari, per cosa la catedral és estada colpida, i alhora, ecco, estem a servici del pòpul per les campanyes.
Lo servici meu escomençava de Sant Agustí, però jo só arribat fins a l’Esperança, he fet tanta camí per anar de la part on és [3:30] Santa Anna, só arribat... Cosa és? Tot, tot... Totes les campanyes de l’Alguer, eccetto la de la part del campo d’aviació a on era don Costantino, que feva lo servici de la part del Fangal; ell era d’aquella part i jo de la part de... de l’Esperança, feva lo servici.
Gent assist... que s’era posada a los porxonis [4:00], també a sota del pont de... de Vallverd, també en allí hi havia gent, per cosa tot era sec, a on hi havia un poc de reparo la gent se feva lo reparo per ella, per passar la nit.
Això fins a cavidani, quan ha escomençat les primeres aigües. Alhora és estat... una gran por per tots, pel... per se veure amb l’aigua, sense tendre la casa, sense tendre reparo.
Ma la gent fa lego a dimenticar tot [4:30].
La nit del bombardament, da que só eixit d’en casa, só muntat en allí a Sant Agustí, per anar a diure a la mama que estava bé i ecco que he vist que n’estaven traient la mare i los fills de Pa... de la família de “Pardalino”, de... de sota la bòveda que era crol•lada, bombardada, he dit a ma germana: “Vés a diure en ca... en casa que jo estic bé” i me só fermat en allí per assistir los malalts [5:00].
I així he seguit a caminar per l’Alguer.
Só anat lego a via Gilbert Ferret, en allí a l’altro palau que és estat gitat, lego en plaça, ecco, he dat l’oli sant també en allà, ecco, a un jove que ne traieven de sota de... de dins de... d’un dabaix, a on hi havia tanta gent –aqueix... aquellos dieven que era de... de “Güerrier”. E poi, he vist a los fills de Nunzio Caria [5:30], en allà a la càmera mortuària, i després, quan ormai he acabat, he dit: “Posso... me’n puc anar en casa”.
I així no me’n só muntat en campanya.
En campanya havem escomençat a diure la missa, a la... a Bonària, amb monsignor Angioni. Ell estava en allí a Bonària, jo dormiva a on és lo notari, la nit, i de dia estava en aquella casa mitja gitada, i lego, a turno, un dia sí un dia no [6:00], davallava a l’Alguer a les quatre de tarda acompanyat del cant de... de totes les cigales, de... de la calor que hi era alhora, per davallar a fer el servici.
I passa el temps de... de... de la campanya, e poi sem rientrats a l’Alguer. En aquí no se podiva entrar per cosa era mig gitada, la casa, i só estat a dabaix a la sede de l’Azione Cattolica. I així he salvat la sede, o, si no, fóra estada presa d’aquellos que no teniven casa [6:30], que tractaven mal los locals a on eren po... posats.
I així passa aqueix temps. Ecco... Jo, entant, só sempre a costat dels malalts, de quan era seminaristo anava a trobar los malalts l’estiu, quan veniva a... en licenza. Lego com a capellà he seguit a anar on és ellos, i també d’esfol·lat, ecco, lo mateix entrava a l’hospital per trobar los malalts i calqui volta me só trobat en dificultat [7:00] per rientrar en campanya, per co’ me bistentava per calqui malalt que ancora no reciviva los sacraments, que teniven dificultat, i alhora me fermava aguardant que se posessi en pau amb Déu.
Jo só estat encarregat, alhora...
Puoi confessare le donne”, me diu lo bisbe, i alhora escomença l’activitat apostòlica també, ecco, i amb les dones.
E così, tutta la mia attività, tota l’activitat mia [7:30], ecco, que he pogut fer aqueixa parròquia, que no era sol aqueix bocí que és ara, ma la parròquia era tota l’Alguer, tota la campanya de l’Alguer, per cosa jo teniva d’anar, de la minera de Calabona...
Me record jo, eixint en convalescenza, só anat a veure com estaven al Rosari, quan una dona m’ha dit: “Hi ha un malalt, en aquí a la minera de Calabona”. “Acompanyi-me”.
I alhora, a peu, anem en allà en campanya, a cercar aqueix malalt, ecco, a portar la... los sacraments [8:00].
E così, tota l’Alguer, era tota affi... sota la cura de Santa Maria.
Hi era lo pàrroco Angioni, monsignor Angioni; lego hi era... després és vengut Dedé; era don Costantino; i jo; lego siguerà doctor Sanna, també. I los tres vicepàrrocos per tota la parròquia; lego siguerà també don Dedé, quan ha acabat lo servici de... de... dei soldati, militare, a venir en... [8:30] a parròquia.
Jo havia [?] demanat per tot aquesta [?]...
I alhora li he dit a... “Jo me prenc los malalts que són de la part de fores, de dintre de Porta Terra”, he dit, “de... de... del Portal, jo prenc tots los malalts que són de la part de la campana”.
I així portava la comunió a aqueixos malalts, cada se... cada setmana, a tots los malalts que tenívem. En giro de... de la setmana ne veniva una quarantena de comunions, que podívem portar alhora.
Lo síndic Cilliano dieva “Tenim d’anar a Fertília!” [9:00], per cosa eren arribats los Ju... i Giuliani, eren venguts en aquí, ver és?, i alhora primer són estats a l’hospital i de l’hospital lis hi ha apreparat tots locals.
I Fertília, ecco, lo nom que havia dat Mussolini, aquell vilatge que havia posat, Fertília.
Ma les cases teniven encara les finestres de fer, e tot obert.
Alhora han apreparat.
Los algueresos no hi són volguts anar. Lo síndic lis hi voliva dar als pescadors, Fertília... Han dit: “No, no, que no, mos deixau en allí [9:30] i no se farà arrés”.
Alhora és arribat... són arribats Ju... los Julians i ha apreparat, a posto, tot a posto.
Qui guidava tot era don Francesco Dapiran, un capellà pròpio ple, ple de... de bona voluntat, de capacitat, ver és? Que anava a Roma per demanar l’ajut per los Julians.
I dieva: “És assai difícil”, perquè a Roma trobava los comunistas [10:00], que quan se tractava de Giuliani, fe... feven dificultat per dar l’assistença que li feva menester, m’ha dit: “Me costa assai”.
Ecco...
Ad ogni modo, los ha sistemats bé, tutti quants han tengut una sistemació en aquí. Són venguts los pescadors, ma lego se’n són anats de l’Alguer. Aqueixos eren a un altro posto, no sep si en Austràlia o a on siguin anats.