Corpus de l'Atles interactiu de l’entonació del català

Audio (durata: 10:49)

 

Partecipanti

Information Giver:
—Nome: CAH
—Professione: casalinga
Età: 55

Information Follower:
—Nome: CAI
—Professione: casalinga
Età: 51

Trascrizione

FOLLOWER: Alhora, jo só a costat de la fontana

GIVER: Tu sés pròpio partint de la fontana...  

FOLLOWER: ...sí...

GIVER: ...quindi no sés partint de... d'en fondo?

FOLLOWER: Jo só partint... só a costat de la fontana, de l'a... de l'escomenço, del distribuïdor i só anant vers la fontana. Eh, on tenc d'anar? Só ferma en allí, on tenc d'anar?, a mà dreta, a mà esquerra...

GIVER: Ma, sés al camí just?

[00:30]

Segons mi te sés esballada

FOLLOWER: Boh...

GIVER: Torna enrera...

FOLLOWER: Torn enrera?

GIVER: ...eh, sí

FOLLOWER: I on vaig, torn enrera i on vaig?

GIVER: ...torna enrera, tornant enrera te trobes l'iglésia de santa Càndida, l'has trobada? A damunt de la fontana...

FOLLOWER: No, no el tenc...

GIVER: ...a damunt de la fu...

FOLLOWER: ...no ne tenc, no... no la veig l'iglésia de santa Càndida...

GIVER: ...i cosa tens, lo Banc de Sardenya, a el tens?

FOLLOWER: Sí

GIVER: I alhora te fermes al Banc de Sardenya...

FOLLOWER: ...eh, cosa faç, la... la riga tenc de fer?

[1:00]

[demana a l'entrevistador] Alhora...

GIVER: ...al Banc de Sardenya

FOLLOWER: ...jo só a la fontana, com faç a tornar enrera? No torn enrera, vaig envant...

GIVER: ...alhora ves a damunt...

FOLLOWER: ...vaig a mà esquerra

GIVER: Escolta, ferma-te! No tenguis pressa. Ves a damunt de la fontana, un pocaredutxo a damunt...

FOLLOWER: ...eia...

GIVER: ...lego gira a mà dreta, fas...

FOLLOWER: ...a mà dreta qual, a mà dreta tua o a mà dreta mia? A mà dreta...

GIVER: ...a mà dreta mia...

FOLLOWER: ...a mà dreta tua, va bé. I vaig...

GIVER: ...tornes enrera a poc a poc i vas finsament

[1:30]

al Banc de Sardenya

FOLLOWER: Al Banc de Sardenya

GIVER: Del Banc de Sa...

FOLLOWER: En allí cosa... en allí veig una iglésia

GIVER: Ecco, aquella és l'iglésia de santa...

FOLLOWER: ...cosa tenc de anar, a mà dreta o a mà esquerra? L'iglésia de...

GIVER: ...a mà dreta, sempre a mà dreta mia

FOLLOWER: No, a mà esquerra

GIVER: Si tu mires a mi jo só a mà dreta

FOLLOWER: Va bé, vaig a l'iglésia de la Puríssima

GIVER: On l'has trobada aqueixa iglésia de la Puríssima, i on sés anada?

FOLLOWER: ...jo tenc, a costat del Banc

[2:00]

hi és un iglésia, hi és escrit iglésia de la Puríssima  

GIVER: Alhora és diversa de...

FOLLOWER: ...a mà esquerra...

GIVER: ...la mia aqueixa iglésia...

FOLLOWER: ...a mà esquerra. Aqueixa l'han posada per a mi.         

GIVER: Va bé, alhora tu te... jo tenc una altra iglésia. Sés arribada a la Banca o a l'iglésia?

FOLLOWER: ...a la banca só arribara...

GIVER: I alhora vés a dabaix, que hi ha un altre... un altre palau...

FOLLOWER: ...eh...

GIVER: ...que és l'immobiliària

FOLLOWER: Sí

GIVER: Davalla dret...

FOLLOWER: Davalla dret i davall a on... a l'immobiliària. I lego?

[2:30]

GIVER: A costat de l'immobiliària trobes també una iglésia de santa Bàrbara 

FOLLOWER: Sí, ja hi és

GIVER: Ecco, a mà dre... a mà esquerra mia tornes enrera a poc a poc...

FOLLOWER: ...eh...

GIVER: ...que trobes lo jardí Major i lo jardí Menor

FOLLOWER: I alhora no vaig enrera, vaig a mà esquerra

GIVER: Sí ma a mà esquerra mia, te l'he dit

FOLLOWER: Va bé, a mà esquerra tua. Mira qui giro que me... ara me fas consumir els garrons...

GIVER: ...ma jo t'estic...

[3:00]

FOLLOWER: Vaig a mà esquerra tua, i lego?

GIVER: ...i arribes finsament al distribuïdor

FOLLOWER: I torn torna endrera?

GIVER: Sí, i així lego partis, per cosa tu m'has dit que sés partint de la fontana           

FOLLOWER: I bé, de la fontana no era més... més fàcil arribar a damunt? Me fas tornar enrera i fer tot el giro...

GIVER: ...alhora, alhora tu vols partir de mig camí, no vols partir de... del punt de partença...

FOLLOWER: Va bé, part torna... de on part, del ref... del refornidor...

GIVER: ...eh...

FOLLOWER: ...va bé...

GIVER: ...del refornidor...

FOLLOWER: ...eia...

GIVER: ...vés encara apena apena a mà esquerra mia, i lego muntes dret que hi ha una botiga on hi és escrit modes Maria

[3:30]

FOLLOWER: No, no la veig...

GIVER: ...una botiga de vestits...

FOLLOWER: ...si...

GIVER: ...no tens una botiga de vestits?

FOLLOWER: ...hi és una altra botiga...

GIVER: ...i va bé...     

FOLLOWER: ...nova moda...

GIVER: ...no... i siguerà la nova moda. Gira apena apena a mà dreta mia, apena apena i te fermes. D'en allí escomences que partis

FOLLOWER: En allí, a la plaça del Municipi

GIVER: A la plaça...

FOLLOWER: ...del Municipi

GIVER: D'en aquí partis. Ara ferma-te

FOLLOWER: Eh, i on vaig?

GIVER: ...ara partim...

FOLLOWER: ...vaig dreta o vaig a mà... a mà dreta?

GIVER: ...ferma-te, ferma-te!  D'en allí se parti.

[4:00]

No te moguis, no tenguis pressa, que amb paciència veuràs que primer o poi ja arribem. Ara, vés a poc a poc sense senyalar torna. Ara tu sigui lo camí d'on sés, hi és la partença, partida. A poc a poc, te trobes torna la botiga on hi era la moda Maria i tu tens un altra... un altre nom.

FOLLOWER: Torn torna enrera...

GIVER: Dava... davalla dreta i arribes al distribuïdor...

FOLLOWER: ...torna...

GIVER: ...torna. Lego camines torna a poc a poc a damunt del jardí major i del jardí menor.

[4:30]

Vas encara dreta dreta sempre seguint lo que has senyalat.

FOLLOWER: Eh

GIVER: Arribes a l'iglésia de santa Bàrbara lego trobes l'immobiliària, muntes dreta i trobes lo Banc de Sardenya.

FOLLOWER: Eia.

GIVER: Vés a mà esquerra mia i trobes l'iglésia de santa Càndida...

FOLLOWER: ...que jo no tenc...

GIVER: ...i va bé...

FOLLOWER: ...que tenc una iglésia de la... una altra iglésia...

GIVER: ...i tu tens una altra iglésia...   

FOLLOWER: ...va bé, arrib a l'iglésia...

GIVER: ...ara davalles apena apena, davalles un bocí

FOLLOWER: Eh

[5:00]

GIVER: Gires a mà esquerra mia i trobes una barberia, un barber. Sempre...  

FOLLOWER: ...no n'hi ha en aquí barbers...

GIVER: ...i cosa tens tu?

FOLLOWER: jo no tenc arrés

GIVER: Tu te perds de... de... no sés bona a caminar, escolta quan te parl!

FOLLOWER: Escolta, jo veig...

GIVER: ...sés...

FOLLOWER: ...bar Furesi

GIVER: Al bar Furesi hi arribem després!

FOLLOWER: Ah

GIVER: Quindi de la iglésia de santa Càndida en aqueixa barberia tens de caminar sempre dret dret,

[5:30]

no giris en lloc, que o si no te perds

FOLLOWER: Eh. I on vaig?

GIVER: Vas dret dret i arribes al Municipi      

FOLLOWER: Torna!

GIVER: Per co': “torna”? Al Municipi muntes dret, i trobes lo bar de la marina...

FOLLOWER: ..ei..

GIVER: ...i l'acadèmia de la música

FOLLOWER: Sí

GIVER: Alhora gires a mà esquerra mia...

FOLLOWER: ...eh...

GIVER: ...i lego hi ha un arbre

FOLLOWER: A mà esquerra...

GIVER: ...un arbre al tens a mà esquerra mia? No el tens...

FOLLOWER: ...a mà esquerra tua,

[6:00]

sí...

GIVER: ...hi ha un arbrutxo petitutxo...

FOLLOWER: ...sí

GIVER: Alhora de aqueix abrutxo tu ara munta dret dret dret. Te fermes i hi ha una caseta. Ara gires a mà dreta mia i vas dreta dreta dreta dreta i arribes finsament a l'arribada. Mira que camí...

FOLLOWER: ...mira que só ja arribada jo mi'

GIVER: Tu ja arribada sés?

FOLLOWER: ...eh sí...

GIVER: ...i has trobat un negoci de ferramenta i una estàtua del rei Jaume? 

FOLLOWER: Sí. Però és a... sí, a mà esquerra tua, sí. Só arribada a l'arbre, a mà esquerra tua hi és la ferramenta

[6:30]

i l'estàtua  

GIVER: A mà dreta mia... a mà esquerra t...

FOLLOWER: ...a mà esquerra... a mà dreta mia i a mà esquerra tua

GIVER: Mirem a veure on sés arribada, si te sés perduda caminant    

FOLLOWER: Jo só arribada a l'arbre. A mà dreta mia tenc la ferramenta i l'estàtua. A mà esquerra tua... a mà esquerra mia...  a mà esquerra tua tenc l'estàtua i la ferramenta, no...

GIVER: Jo lo tenc a la mà dreta. I si sem mirant-mos en fatxa

[7:00]

una amb l'altra és que jo t'estic dient     on tens de caminar, tu lo tenguerives de tendre a mà esquerra tua

FOLLOWER: No, jo lo tenc a la mà dreta

GIVER: Volem provar torna? Mira que si te perds de casa no tornes a casa mi'

FOLLOWER: Eh, a casa tua no venc, vaig a casa mia... (riu)

GIVER: ...quan jo te dic... quan jo te parl tu escolta-me, que o si no te perds. Ara diu-me d'on sés partida, fes torna el camí

FOLLOWER: Alhora

GIVER: Sés pa...

[7:30]

FOLLOWER: Del refornidor

GIVER: Per co' partis tu del refornidor?

FOLLOWER: ...de on vols que parti?

GIVER: De la botiga de modes de Maria

FOLLOWER: Ecco. Ara só partida de la botiga de mo... de mo... de moda. Le...

GIVER: ...sés davallada

FOLLOWER: Só partida...

GIVER: ...i bé...

FOLLOWER: ...só muntada al Municipi

GIVER: Per co' tens de muntar al Municipi? Tens de anar a dabaix, no a damunt

FOLLOWER: Ne só tornada enrera, al refornidor, lego su ana... só anada al jardí

GIVER: Al jardí Major i al jardí Menor...

FOLLOWER: ...eh.

[8:00]

Lego só anada a l'iglésia de santa Bàrbara

GIVER: ...eh...

FOLLOWER: ...lego só anada a l'immobiliària...

GIVER: ...va bé...

FOLLOWER: ...lego só anada a la banca

GIVER: I com sés anada a la banca, muntant dreta dreta?

FOLLOWER: ...muntant dreta dreta

GIVER: Lego has girat a mà esquerra mia...

FOLLOWER: ...lego he girat a mà esquerra i só anada a l'iglésia. Lego de l'iglésia m'has fet anar al Municipi

GIVER: Sí ma caminant primer d'arribar al Municipi tu no has trobat una botiga de barberia?

FOLLOWER: No

GIVER: Ah, no?

FOLLOWER: ...no...

GIVER: ...no la tens tu al carrer tou?

FOLLOWER: ...no...

GIVER: ...i alhora sés passada de un altre carrer, sés passada?

FOLLOWER: eh, no el sep. En aquí no hi és

GIVER: No, no ne tens tu?

FOLLOWER: ...no.

[8:30]

Va bé, comunque si jo só arribada al municipi 

GIVER: Va Bé. Lego has trobat...

FOLLOWER: ...del Municipi só muntada al bar de la Marina

GIVER: Eh. Lego has troba...             

FOLLOWER: Lego só muntada a mà... a mà dreta i he trobat un arbre

GIVER: No has trobat també l'acadèmia de la música?

FOLLOWER: Sí

GIVER: Ah, beh

FOLLOWER: Va bé, són atacades. Lego só muntada a mà dreta, he trobat un arbre, i lego en aquell... de aquell arbre 

GIVER: Has trobat una altra caseta

FOLLOWER: No, hi és una ferramenta a mà...

[9:00]

a mà dreta sempre

GIVER: Jo la ferramenta la trob a la fi. Quan só arribada he trobat l'estàtua de... del rei Jaume i una ferramenta.

FOLLOWER: No                  

GIVER: I alhora has esballat camí                   

FOLLOWER: Torna

GIVER: Alhora al saps cosa han fet, mos han fotit a mi i a tu (riuen)

FOLLOWER: Són diversos

GIVER: I alhora cosa fem ara?

FOLLOWER: No, lo disegno és lo mateix. No, al centre jo no tenc arrés, tenc sol la fontana i bo.

[9:30]

(parlen amb l'entrevistador)

FOLLOWER: Alhora, jo me ferm en aquí a l'acadèmia de la música.

GIVER: Te vols fermar en allí, no vols anar envant, no vols arribar a casa?

FOLLOWER: Sí, diu-me d'on tenc de passar però

GIVER: Ma te l'he dit! Una volta que arribes a la com se diu, a l'acadèmia de la música...

FOLLOWER: ...jo tenc un asilo...

GIVER: ...al camí meu... tu tens un asilo...

FOLLOWER: ...a mà dreta,

[10:00]

a costat de la ca... del bar de la marina. Jo tenc a mà dreta un asilo

GIVER:  I a mi m'han dat invetxe un altre disseny alhora        

FOLLOWER: Eh. I alhora...

GIVER: ...i alhora te l'he dit que mos han fotit a totes dues

FOLLOWER: Eh. Per cosa mos haveu dat dissenys diversos, eh? Jo així no hi arrib mai a casa d'ella. Mira que jo só un navigatore mi', oh. Alhora cosa fem?

[10:30]

GIVER: Escolta, si no reseixis a arribar a casa ferma-te

FOLLOWER: Ve... vens a me... vens i me prens....

GIVER: ...venc a te prendre...

GIVER: ...venc a te prendre...

GIVER: Així fem Xu Macu i Xa teresa...

FOLLOWER: ...i Xa Maria, eh. Ella la té encara diferent del nostre. I alhora mos han pres pròprio en giro a mos altres. Aió,bell joc que mos han fet fer!