Corpus AMPER-Cat

Audio(durata: 16:28)

 

Partecipanti

Intervistatore 1:
—Nome:
CAS
—Professione:
Ricercatore
—Età:

Intervistatore 2:
—Nome:
CAD
—Professione:
Professore
—Età:

Partecipante:
—Nome:
CAA
—Professione:

—Età:
45

Trascrizione

PARTECIPANTE: Cosa tenim de fer?

INTERVISTATORE 1: Ara te’l diu ella.

INTERVISTATORE 2: Ja. Ja podeu, eh!

PARTECIPANTE: Evidenciar?

INTERVISTATORE 2: Sí.

PARTECIPANTE: Les coses més belles que mos agraden?

INTERVISTATORE 2: Tu has de... Des de la sortida has d’intentar arribar fins a... al punt final, que t’ho ha d’explicar ell. Ell t’ha d’anar explicant, però no has de fer el camí.

[0:30]

PARTECIPANTE: Tenc de fer tot lo camí en aquí?

INTERVISTATORE 1: Partint del Port, de sota.

PARTECIPANTE: I tu (?) a on vols?

INTERVISTATORE 1: Eh, no! Tu me tens de demanar...

INTERVISTATORE 2: Fins al port. I ara has d’anar...

PARTECIPANTE: Alhora, per diure.

INTERVISTATORE 2: ... demanant a ell de...

PARTECIPANTE: Esco’...

INTERVISTATORE 1: [?] saber on és l’eixida, no?

INTERVISTATORE 2: ... per on ho passes.

PARTECIPANTE: Ah, sí! Sí, sí, sí, sí!

INTERVISTATORE 1: I tu me dius “On tenc d’anar?”, i aqueixes coses, no? Jo te dic calqui cosa i, lego, tu me demanes torna: “Sí, després, on tenc de passar; cosa daixò...?”.

PARTECIPANTE: Esatto!

INTERVISTATORE 1: Tu tens de partir del Port.

PARTECIPANTE: I partim del Port!

INTERVISTATORE 1: [?] Barca Pirata.

[1:00]

PARTECIPANTE: Barca Pirata! Port, Barca Pirata. Port, Ba...

INTERVISTATORE 1: I tens d’anar a l’eixida. No, tens de demanar a mi on és l’eixida!

PARTECIPANTE: Ah! Dài!

INTERVISTATORE 1: Escomença d’en aquí.

PARTECIPANTE: D’en aquí? Puc evidenciar?

INTERVISTATORE 1: Sí, sí, sí!

PARTECIPANTE: Alhora vés, Franco!

INTERVISTATORE 1: Tot xompullat... No! Sés tu que me tens de diure d’on... segons tu on tens de passar. Jo te dic si és just, si no és just...

PARTECIPANTE: Alhora F..., o France’, jo só prompt: puc evidenciar un momento amb el...?

INTERVISTATORE 1: Sí, sí, sí.

PARTECIPANTE: Parteix del Port, eh! Tot el tratejat així, mira.

INTERVISTATORE 1: Eh, ma on vols anar, però: aquella no és l’estradó.

[1:30]

L’estradó la tenc jo, tu no la tens.

PARTECIPANTE: Ah, [?].

INTERVISTATORE 1: Aqueixa no és una estradó, me la tens de demanar a mi, on se passa.

PARTECIPANTE: Dai, jo vull passar...

INTERVISTATORE 1: Alhora...

PARTECIPANTE: Aguarda!

INTERVISTATORE 1: En primer lloc tens d’anar un poc a damunt, no? Per co’ l’eixida, lo sep jo on és, just?

PARTECIPANTE: Dai!

INTERVISTATORE 1: Poc a damunt. Vés més a damunt! No, no! Tens de... Escolta!

PARTECIPANTE: Ma jo puc evidenciar?

[2:00]

INTERVISTATORE 1: Sí, però tens de partir d’un punt i d’anar a poc a poc. Tens d’anar on te dic jo.

PARTECIPANTE: Ma jo só partint d’en aquí, jo só fermo en aquí!

INTERVISTATORE 1: A on sés?

PARTECIPANTE: A l’escomenço! On és la nau.

INTERVISTATORE 1: On és la nau. Alho’ tens de muntar, apena apena.

PARTECIPANTE: Jo só f..., ecco, apena apena. Lego, com tenc de fer?

INTERVISTATORE 1: Tens de girar engiro de les Roques, que tens en allà.

PARTECIPANTE: Les Roques són en aquí?

INTERVISTATORE 1: A on són? Jo no... no te veig, a tu.

PARTECIPANTE: Jo, roca... Les Roques la tenc... En aquí no n’hi ha, Roques!

INTERVISTATORE 1: No n’hi ha, de Roques?

PARTECIPANTE: No!

[2:30]

INTERVISTATORE 1: Cosa tens, un llac, un riu?

PARTECIPANTE: I no veus en aquí tot lo riu! Com-se-diu. Tot costa és, aqueixa, tota la costa del port!

INTERVISTATORE 1: I lo riu?

PARTECIPANTE: Costiera.

INTERVISTATORE 1: Escolta, tens un riu enmig del full?

PARTECIPANTE: Sí! “La Pianta”. Pant..., Pantà, Pantà.

INTERVISTATORE 1: Va bé, vés... vés... vés... vés verso aquell... cosa és, un Cactus?

PARTECIPANTE: Sí!

INTERVISTATORE 1: Vés en allà, sempre dissenyant la...

PARTECIPANTE: Alhora fem aqueix, dai!

INTERVISTATORE 1: ... l’estradó.

[3:00]

PARTECIPANTE: Cactus. Só fermo en aquí, dai! Lego jo vull anar més envant: i on vaig?

INTERVISTATORE 1: Cosa tens en allà a prop?

PARTECIPANTE: I lego tenc... un arbre, envant.

INTERVISTATORE 1: No aguarda: l’arbre no és lo Cactus?

PARTECIPANTE: Lo... Só... jo só fermo al Cactus.

INTERVISTATORE 1: Que és l’arbre.

PARTECIPANTE: Eh, só fermo en aquí!

INTERVISTATORE 1: No ne tens altros?

PARTECIPANTE: No n’hi ha, no! Ne tenc u, no?, més envant!

INTERVISTATORE 1: Escolta: cosa tens poma de terra, en allà a prop?

PARTECIPANTE: [?] Campo di Patate, sí!

INTERVISTATORE 1: Poma de terra.

[3:30]

PARTECIPANTE: Sí. Torn enrere?

INTERVISTATORE 1: No! Tens d’anar engiro al Camp de poma de terra.

PARTECIPANTE: Eh, Madona!

INTERVISTATORE 1: No el tens de tocar: hi tens de... d’anar engiro, però a damunt!

PARTECIPANTE: Jo só fermo a damunt.

INTERVISTATORE 1: Sés fermo a damunt. Cosa sés, a costat del riu, no?

PARTECIPANTE: Sí, jo só tra la... la nau i lo com-se-diu, la costa d’on són los arbres, i só a damunt al Campo de la poma de terra.

INTERVISTATORE 1: Ma, i la nau la tens a lluny, però...

PARTECIPANTE: La nau és a lluny, ormai.

INTERVISTATORE 1: És a lluny. Sés a damunt del Camp de la poma de terra.

[4:00]

PARTECIPANTE: Exacte!

INTERVISTATORE 1: I segons tu on se té d’anar, ara?

PARTECIPANTE: Eh no, en aquí sem esballant! L’eixida no és aqueixa?

INTERVISTATORE 1: Eh, te’l dic jo on tens de passar. L’eixida és fàcil, per co’ lo tens escrit, però tu me tens de demanar on se passa o, si no, tu no... no vas enlloc sense de mi.

PARTECIPANTE: Alhora, després de los arbres...

INTERVISTATORE 1: Qua... Sés ja arribat als arbres? A on són?

[4:30]

PARTECIPANTE: Ma... Ma, si anem a mirar...

INTERVISTATORE 1: Per co’, per cosa...

PARTECIPANTE: … jo só ja en eixida, en aquí, eh!

INTERVISTATORE 1: No, no, no el sep! Tu [?] sés on t’he... t’he... t’he enviat jo!

PARTECIPANTE: Jo só en aquí, al Campo de la poma de terra!

INTERVISTATORE 1: A damunt, tens d’anar!

PARTECIPANTE: Alhora tenc de tratejar envant, me tens d’ajudar tu!

INTERVISTATORE 1: Sí... No! Tens d’anar a damunt. Ara, tens de...

PARTECIPANTE: Dai!

INTERVISTATORE 1: Hi ha un Bosc, petit, a el veus? D’arbres.

PARTECIPANTE: Ih, ma és en fondo!

INTERVISTATORE 1: Eh, vés en allà, vés!

PARTECIPANTE: Lo puc tratejar?

[5:00]

INTERVISTATORE 1: Sí, sí!

PARTECIPANTE: Eh, ma sem massa a lluny, en aquí!

INTERVISTATORE 1: Te'l dic jo on tens de... Tu me tens de demanar... Cosa altro tens en allà?

PARTECIPANTE: Tenc un Pont, a mà esquerra tenc un Pont. Però de la part mia, que tenc el Bosc.

INTERVISTATORE 1: I lego, cosa tens?

PARTECIPANTE: Lego hi és una casa.

INTERVISTATORE 1: Una o dues?

PARTECIPANTE: Eh, dues: Casa Pet...

INTERVISTATORE 1: Com se diu?

PARTECIPANTE: Casa Petites.

INTERVISTATORE 1: Ah, la tenc també jo.

PARTECIPANTE: Petites...

INTERVISTATORE 1: Les tenc també jo.

PARTECIPANTE: Pont i Cases.

INTERVISTATORE 1: Va bé.. O passes pel Pont o, si vols, jumpar pel riu,

[5:30]

però tens de passar i tens de passar a damunt de les Cases Petites.

PARTECIPANTE: I ara pas d'en aquí, dai!

INTERVISTATORE 1: A damunt de les Cases Petites. Escolta: i a costat de les Cases?

PARTECIPANTE: Hi ha... les Cases i basta. Lego hi és una serra, a sota, ma és massa a lluny, no va bé. És al centro.

INTERVISTATORE 1: I a costat de la cosa, cosa tens? Aqueixos no beuen? Cosa vanen, al riu a prendre l'aigua?

PARTECIPANTE: No, hi és lo Pont, en aquí!

INTERVISTATORE 1: Lo Pont.

[6:00]

PARTECIPANTE: Hi és lo Pont i les Cases. La serra és en fondo, dunque no va bé.

INTERVISTATORE 1: Escolta...

PARTECIPANTE: Dai!

INTERVISTATORE 1: ... tu tens una casa on no beuen al pou, beuen al riu. Just?

PARTECIPANTE: Sí.

INTERVISTATORE 1: Lo riu l'has jumpat.

PARTECIPANTE: Ih! Lo riu és a... sota.

INTERVISTATORE 1: I... no tenen lo Pou. Segur sés, que no tenen lo Pou?

PARTECIPANTE: No, lo Pou ja hi és.

INTERVISTATORE 1: I a on és?

PARTECIPANTE: Siguerà aqueix, pareix que sigui un Pou. [?] Tresoi...

INTERVISTATORE 1: Mira si és escrivit a sota.

[6:30]

PARTECIPANTE: Aqua. Cosa és a...? Aqua. Tresoi Ocult. No el comprenc. Alhora, en aquí hi ha una planta, un riu. Jo tenc un riu, petit.

INTERVISTATORE 1: Aq... No és una planta, és un Pantà. És un... una pisquina, és. Tu no... no tens d'anar en allí sota, tu sés... si sés a la ca... la casa... les Ca...

PARTECIPANTE: Jo só a costat de les Cases i del Pont.

[7:00]

INTERVISTATORE 1: Les Cases són a damunt de... del disiny, sí?

PARTECIPANTE: Sí!

INTERVISTATORE 1: Alho’ no te tens de... de... de... d'allargar, d'en allà.

PARTECIPANTE: I alhora me ferm en aquí!

INTERVISTATORE 1: Eh, exactament! Escolta: tu no el tens el Pou?

PARTECIPANTE: No.

INTERVISTATORE 1: No te'n vagis enlloc! Tens calqui altra cosa, a part lo Pont?

PARTECIPANTE: Hi és un golfetto. Golfo de la Plata.

INTERVISTATORE 1: Va bé, fem una cosa: no tens el Pou...

PARTECIPANTE: Una costa, hi ha...

INTERVISTATORE 1: Però és lo mateix. Allarga-te'n apena apena i munta en fatxa,

[7:30]

pròpio, tirant dret a aqueix Golf de la Plata, així se diu?

PARTECIPANTE: Jo só ja al Golf.

INTERVISTATORE 1: Bravo! Escolta: hi ha un tros de costa...

PARTECIPANTE: Costa...

INTERVISTATORE 1: de costera...

PARTECIPANTE: ...Costa Tica.

INTERVISTATORE 1: ... Tica! Cosa tens escrivit "Sortida" en allà?

PARTECIPANTE: Sí!

INTERVISTATORE 1: En català vol diure “eixida”: te fermes en allà i has acabat.

PARTECIPANTE: On hi és la creu.

INTERVISTATORE 1: La creu, sí, a les creus! Fins a les creus.

[8:00]


PARTECIPANTE: Ma tot aqueix...?

INTERVISTATORE 2: Aquí, aquí.

PARTECIPANTE: Tot aqueix giro menester a fer? Ma diu-me tu...

INTERVISTATORE 1: On sés passat?

PARTECIPANTE: Ara, jo só passat d'en aquí. Alhora, mira...

INTERVISTATORE 1: No, no puc mirar, jo!

PARTECIPANTE: Va bé, no te faç mirar arrés, dai! Jo só fermo en aquí, a la Costa.

INTERVISTATORE 1: No! Alhora tu sés... on sés partit?

PARTECIPANTE: Jo só partit de la... de la Barca Pirata.

INTERVISTATORE 1: Barca Pirata.

PARTECIPANTE: Campo de poma de terra. Del Campo de po...

INTERVISTATORE 1: Aguarda! La primera cosa que tens és lo... sí, va bé, de poma de terra, sí. I parteixes.

PARTECIPANTE: I lego, lo Bosc.

[8:30]

INTERVISTATORE 1: Eh, jo primer del Bosc tenc les Roques. Lego tenc aqueix Cactus.

PARTECIPANTE: Sí.

INTERVISTATORE 1: Lo mateix. I tu, tens lo Cactus?

PARTECIPANTE: Sí, l'he passat, però.

INTERVISTATORE 1: Lego a on sés passat?

PARTECIPANTE: Jo he fet de... de la Barca, só passat en aquí a [?] el Cactus. Poi me fe... m'has fet tornar al Campo de poma de terra i he tallat fins en fondo.

INTERVISTATORE 1: I [?] assai ne tens de... de Camps de poma de terra?

PARTECIPANTE: U, ne tenc jo.

INTERVISTATORE 1: U? Jo ne tenc dos.

[9:00]

PARTECIPANTE: Oh, Madona!

INTERVISTATORE 1: I per això, lo segon que dic jo; no te'n tenives d'allargar assai del Cactus.
I tu no el tens. I sés tornat enrere, donques, i has tirat dret finja al Bosc.

PARTECIPANTE: Exacte!

INTERVISTATORE 1: Ih, n'has fet d'estradó, mi'!

PARTECIPANTE: Eh, paritxa n'he fet!

INTERVISTATORE 1: I després, a costat del Bosc, tenives la casa.

PARTECIPANTE: Exacte!

INTERVISTATORE 1: Has jumpat o sés passat a...? A on sés passat?

PARTECIPANTE: Enmig de la casa del Pont.

INTERVISTATORE 1: Del Pont.

PARTECIPANTE: He tallat, dret...

INTERVISTATORE 1: Dret.

PARTECIPANTE: ... i só passat al Golf, aquell golfetto, de la Plata...

INTERVISTATORE 1: No tenives arrés, més, de... a la part de les Cases, no?

[9:30]

PARTECIPANTE: No, hi havia una serra...

INTERVISTATORE 1: [?] i les Cases. Jo tenc Pont. Lo trobes, no?

PARTECIPANTE: Lo Pont ja el tenc jo, a costat de les Cases.

INTERVISTATORE 1: No, me só esballat: lo Pou.

PARTECIPANTE: Pou no ne tenc, en aquí.

INTERVISTATORE 1: No?

PARTECIPANTE: No.

INTERVISTATORE 1: Moris de la set, tu!

PARTECIPANTE: Só fotit!

INTERVISTATORE 1: Si te fies!

PARTECIPANTE: Eh, ja me port, jo, calqui... calqui ampolla de birra!

INTERVISTATORE 1: Va bé. A bon compte: les Cases són a costat d'aqueix Golf.

PARTECIPANTE: Eia!

INTERVISTATORE 1: I, donques, què has fet? Has tirat finja a?

PARTECIPANTE: He tirat dret (te l'he dit alhora)! Repit torna?

INTERVISTATORE 1: No! Finja a ara que sés en allí, a on has tirat: finja a?

PARTECIPANTE: A Costa Tica.

[10:00]

INTERVISTATORE 1: I te sés fermat en allà.

PARTECIPANTE: I só fermo en allà.

INTERVISTATORE 1: Has trobat les creus...

PARTECIPANTE: I bó!

[10:30]

INTERVISTATORE 1: I sem aribats.

INTERVISTATORE 2: Va bene! Ha anat canviant.

PARTECIPANTE: Havem tallat.

INTERVISTATORE 2: Bueno... Ara tu li has d'explicar a ell, començant des de Sortida...

PARTECIPANTE: Escomencem d'en aquí?

INTERVISTATORE 2: ... [?]

PARTECIPANTE: Fins en aquí.

INTERVISTATORE 1: Alhora, d'on tenc de partir?

INTERVISTATORE 2: Eixida.

PARTECIPANTE: Tu sés a... a Costa Tica, sés, així? Sés a Costa Tica, aió!

INTERVISTATORE 1: Só escomençant... Comencem de Costa Tica?

PARTECIPANTE: I cert!

INTERVISTATORE 1: I a on tenim d'arribar?

PARTECIPANTE: Pou ne tens, tu, a costat?

INTERVISTATORE 2: Al Port!

PARTECIPANTE: Pou!

INTERVISTATORE 1: Al port, tenim d'arribar?

PARTECIPANTE: Al Port, d'on és la Barca.

INTERVISTATORE 1: La barca.

PARTECIPANTE: Al contrari.

INTERVISTATORE 1: Donques...

PARTECIPANTE: Alhora... Excusa-me un àtim: jo só partit de... de la nau...

INTERVISTATORE 1: No! Al contrari, tens de fer, no?, aqueixa volta! [?]

PARTECIPANTE: Tu tens de fer al contrari!

INTERVISTATORE 1: Jo só partint de Costa Tica, ara.

PARTECIPANTE: Eh!, per arribar a la Barca.

INTERVISTATORE 1: Alhora...

PARTECIPANTE: Inversione!

INTERVISTATORE 1: Alhora, jo la primera cosa que tenc a costat és: les Cases,

[11:00]

lo Pont del riu. I bó. On tenc de passar?

PARTECIPANTE: Lo Pont, on lo tens?

INTERVISTATORE 1: Lo tenc... a on lo riu ixi en aigua, al... al Golf.

PARTECIPANTE: Alhora: on sés, ara, a Costa Tica? Escomença a girar... eh... per les Cases.

INTERVISTATORE 1: Vaig dret a les Cas... Dret, tenc d'anar, a les Cases? Dret dret? Si jo...

PARTECIPANTE: No!

INTERVISTATORE 1: ... vaig dret a les Cases, entr en aigua.

PARTECIPANTE: No! No tens d'anar, dret. Tens de girar per... pel Golfo de la Plata.

[11:30]

INTERVISTATORE 1: Sí. Vols que me posi a nedar? Mira que tenc a... les ulleres per nedar, en aquí. Tenc d'entrar en aigua?

PARTECIPANTE: Po... No! Pou, ne tens tu, ara? Pou, ne [?]?

INTERVISTATORE 1: Eh, no! No...

PARTECIPANTE: Pots girar?

INTERVISTATORE 1: Sí. Ma on tenc de girar? Si vaig dret, entr en aigua; si gir, a on tenc de girar?

PARTECIPANTE: A mà... A mà dreta.

INTERVISTATORE 1: A mà dreta? I tenc sempre [?]. Alhora: tenc d'anar verso les Cases.

PARTECIPANTE: Sí!

INTERVISTATORE 1: Fem una cosa: que jo arrib a les Cases i me ferm en allà!

[12:00]

PARTECIPANTE: Ferma-te a les Cases!

INTERVISTATORE 1: Ara, cosa tenc de fer? Per cosa jo pogueriva jumpar...

PARTECIPANTE: De les Cases... A... arbre, ne tens, en allà, a costat?

INTERVISTATORE 1: Sí, un Bosc.

PARTECIPANTE: Ecco!

INTERVISTATORE 1: Però primer d'arribar en allà tenc de passar lo riu!

PARTECIPANTE: Eh, al riu no hi passes!

INTERVISTATORE 1: No, cosa tenc de...? Me ferm a les Cases, per cosa entre lo Bosc i...

PARTECIPANTE: Tu, de les Cases, te fermes un attimo en allà.

INTERVISTATORE 1: Sí.

PARTECIPANTE: Cosa tens, un ca... un Campo de poma de terra? Cosa tens, en allà?

INTERVISTATORE 1: No ne tenc: se siguerà secat, lo meu, o no... no hauran sembrat.

[12:30]

PARTECIPANTE: Donques, tornem enrere. Los arbres, los tens, aquell Bosc?

INTERVISTATORE 1: Sí.

PARTECIPANTE: I les Cases a costat, la tens?

INTERVISTATORE 1: Sí.

PARTECIPANTE: Escomença a senyar d'en allà.

INTERVISTATORE 1: I munt a damunt del... del Bosc.

PARTECIPANTE: Exacte.

INTERVISTATORE 1: Me ferm en allà?

PARTECIPANTE: No, davallant, però, del Bosc!

INTERVISTATORE 1: Davallant? Alhora, ara só al Bosc...

PARTECIPANTE: Ei! Un arbre, lo tens, en fondo, petit? Un arbre.

INTERVISTATORE 1: Lo primer arbre que tenc és lo Cactus.

PARTECIPANTE: Eh, bravo!

INTERVISTATORE 1: Arrib en allà al Cactus.

PARTECIPANTE: Però me tens de seguir, a mi. Me sés seguint?

INTERVISTATORE 1: Sí, sí, sí, sí...

PARTECIPANTE: Alhora. Sés partit de Costa Tica:

[13:00]

davalla apena apena. Arribes a les Cases?

INTERVISTATORE 1: Sí.

PARTECIPANTE: Hi ha dues cases, en aquí, petites, no?

INTERVISTATORE 1: Sí, só ja arribat: he deixat les Cases...

PARTECIPANTE: Alhora, escomença a davallar: davalla!

INTERVISTATORE 1: Jo, si... per anar al Bosc tenc de muntar apena apena, per cosa jo el Bosc lo tenc a mà dreta i a damunt:

[13:30]

vol diure que per arribar al Bosc tenc d'anar a mà neta i a damunt, apena apena.

PARTECIPANTE: Eh, davalla, estic dient, a mà dreta.

INTERVISTATORE 1: I si jo tenc de muntar, me fas davallar? Per co' jo el Bosc, lo tenc en allà, mi'! Jo el tenc a mà dreta i a damunt.

PARTECIPANTE: Ma tu me sés seguint? A effetto contrario: primer só partit de...

INTERVISTATORE 1: Alhora a on tenc d'anar?

PARTECIPANTE: Tu sés... tu sés de damunt, partint, mi'! D'on sés... sés eixit? D'on só eixit jo!

INTERVISTATORE 1: Costa Tica. Sem partint de Costa Tica.

PARTECIPANTE: Eh, escomença a tratejar d'en allà! De les Cases!

INTERVISTATORE 1: Sí.

PARTECIPANTE: Fai Costa Tica e vai nelle Case.

INTERVISTATORE 1: Só, só arribat.

PARTECIPANTE: Davalla. Encara. Hi és un arbre: un Cactus.

INTERVISTATORE 1: Un Cactus!

PARTECIPANTE: Segui!

INTERVISTATORE 1: Jo vaig en allà. I me só fermat en allà, a veure una cosa.

PARTECIPANTE: Al Cactus?

INTERVISTATORE 1: Sí.

PARTECIPANTE: Cosa tens en alla? A sota cosa...

INTERVISTATORE 1: Tenc un Tresor, en aquí. Ocult.

[14:00]

PARTECIPANTE: Pantà, cosa és?

INTERVISTATORE 1: Lo Pantà? Sí. Que és un... que és lo com-se-diu, lo... la pisquina, és.

PARTECIPANTE: Alhora, escomença a davallar a... a poc a poc d'on sés de... del Cactus.

INTERVISTATORE 1: Del Cactus.

PARTECIPANTE: Però...

INTERVISTATORE 1: Ma, davall?

PARTECIPANTE: Però tens de fer, tu, un giro... Aqueix Campo de poma de terra, no la tens, tu, no?

INTERVISTATORE 1: No! Lo tenc a...

PARTECIPANTE: U [?].

INTERVISTATORE 1: ... lo tenc a sota, ma és ja a costat de la Barca. No crec... Magari... Assai ne tens, tu?

PARTECIPANTE: Jo tenc: lo Cactus i lo Campo de poma de terra.

[14:30]

INTERVISTATORE 1: Ma assai ne tens...

PARTECIPANTE: De qui cosa?

INTERVISTATORE 1: ... de Camps de poma de terra?

PARTECIPANTE: U, ne tenc. Dos ne tenc!

INTERVISTATORE 1: Eh, allò vull diure! Jo ne tenc u: jo, aquell de costat del Cactus, no el tenc!

PARTECIPANTE: Alhora, escomença a davallar!

INTERVISTATORE 1: Finja a? A aquell Pantà? Aquella cosa?

PARTECIPANTE: Esatto!

INTERVISTATORE 1: Va bé, me ferm en allà. Lo Tresor no el tens tu, no?

PARTECIPANTE: No. Dai, davalla!

INTERVISTATORE 1: Que sés pobre, sés!

PARTECIPANTE: Al Pantà s...

INTERVISTATORE 1: Lo Pantà. Só arribat al Pantà.

PARTECIPANTE: Ecco!

INTERVISTATORE 1: Que és ple... Fes-me'n anar, que és ple de tíntula!

PARTECIPANTE: Alhora, davalla a poc a poc.

[15:00]

Cosa [?], cosa tens?

INTERVISTATORE 1: Los Castanyers! Eh!, tu a ne tens, arbre... arbre de castanya, a ne tens?

PARTECIPANTE: Jo veig un poc de Roques, en aquí! Roques.

INTERVISTATORE 1: Eh, les teniva alhora, les Roques, no ne tenc més!

PARTECIPANTE: Eh, la tenc jo, les Roques, en allà! Tu no tens arrés, en allà, per girar?

INTERVISTATORE 1: No! Pogueriva fer un giro, girant, enguiriant los Castanyers.

PARTECIPANTE: I alhora gira d'en allà i: hi fas...? La Barca, a la veus?

INTERVISTATORE 1: Sí, de lluny ja la veig.

PARTECIPANTE: Lo Port. Prova a girar.

[15:30]

INTERVISTATORE 1: Escolta: i tenc un altro camp de poma de terra, en aquí.

PARTECIPANTE: No, aquella deixa'l perdre!

INTERVISTATORE 1: No?

PARTECIPANTE: No passis en allà!

INTERVISTATORE 1: No?

PARTECIPANTE: No.

INTERVISTATORE 1: I escolta: d'aqueixos arbres de castanya tenc d'anar dret al Port?

PARTECIPANTE: La Pantana a la tens en allà? Pantà?

INTERVISTATORE 1: Sí, lo Pantà lo tenc, però só ja davallat.

PARTECIPANTE: I on sés fermat? Les Roques no ne tens, en aquí...

INTERVISTATORE 1: No, a los Castanyers, que és la... la cosa que tenc.

PARTECIPANTE: Al Port, assai t'hi manca, al Port?

INTERVISTATORE 1: Mah, una quinzena de minutos, si me pos a corrir...

[16:00]

PARTECIPANTE: I bé, no hi fas a fer una scorciatoia, a tallar...

INTERVISTATORE 1: A tallar? Ma, mira que no és a lluny assai, eh!

PARTECIPANTE: Dai, prova a tallar!

INTERVISTATORE 1: Si no me ferm a f... al Camp de poma de terra, a me fer una fregida, vaig dret!

PARTECIPANTE: Dai!

INTERVISTATORE 1: Cosa ne dius? Va bé, só anant dret al Port, jo!

PARTECIPANTE: Dai!

INTERVISTATORE 1: A on són los pirates.

PARTECIPANTE: Eia!

INTERVISTATORE 1: Só arribat!

PARTECIPANTE: Ixi a veure... Lo tenc de fer veure?

INTERVISTATORE 1: Va bé?

INTERVISTATORE 2: Va bene!