Corpus AMPER-Cat

 

Audio (durata: 8:30)

 

Partecipanti

Intervistatore 1:
—Nome:
CAC
—Professione:
Ricercatore
—Età:
22

Intervistatore 2:
—Nome:
CAE
—Professione:
Ricercatore
—Età:
22

Partecipante:
—Nome:
CAA
—Professione:
Studente
—Età:
25

Trascrizione

INTERVISTATORE 1: Doncs, res, no ho sé... Que li hem de fer Ma... Map Task i coses de [?]?

INTERVISTATORE 2: Vols que fem un joc?

INTERVISTATORE 1: Vols que fem un joc? D’un minut?

INTERVISTATORE 2: És un minut! És un minut. Molt divertit! [?]

PARTECIPANTE: No, jo só una...

INTERVISTATORE 1: És un joc d’un minut.

PARTECIPANTE: ...una simona amb aqueixes coses, pròpio no...

INTERVISTATORE 2: Una si... una què?

INTERVISTATORE 1: Que no és una “ximona”. És una...?

PARTECIPANTE: Simona, se.... Simó i simona. No vos han dit?

INTERVISTATORE 1: No.

INTERVISTATORE 2: No.

PARTECIPANTE: Sés un simó!

INTERVISTATORE 2: Què és un simó?

PARTECIPANTE: Un estúpid, un...

INTERVISTATORE 1: Un simó?

INTERVISTATORE 2: Un simó?

PARTECIPANTE: Un simó, simona.

INTERVISTATORE 2: Ah! Ah, això no ho sabia. Mira, també això ho apuntaré. Jo em vaig apuntant coses...

[00:30]

PARTECIPANTE: No el sep si és pròpiament alguerès o... Crec de sí, per co’ jo no l’he entès de ningú... de ninguna altra part. Però...
Donques, la gent que s’avisa Simone o Simona, no té la vida fàcila a l’Alguer.
Me’l puc...? No? No...

INTERVISTATORE 1: Que sí!

PARTECIPANTE: No, no, no...

INTERVISTATORE 1: Si et fa il•lusió...

PARTECIPANTE: Això és difícil, eh!

INTERVISTATORE 1: Té! Això és per A tu, mira’t una mica aquest mapa.

INTERVISTATORE 2: Tan maco!

INTERVISTATORE 1: Sí, espera, Maria, que en tinc un per tu.

INTERVISTATORE 2: Que bé, gràcies!

PARTECIPANTE: No, me’n menj una altra, ara tenc fam!

[1:00]


INTERVISTATORE 1: Menja, menja.

INTERVISTATORE 2: Menja... Vols... vols galetes? Vols...

PARTECIPANTE: No.

INTERVISTATORE 2: ... formatge? Vols...? Tenim també...

PARTECIPANTE: No, va bé un daixò...

INTERVISTATORE 2: Va bé una [?].

PARTECIPANTE: Sí, sí...
Eh... Un any han fet una recerca a la universi... de la uni... la universitat de Càller sobre la dependència que da la xocolata.

INTERVISTATORE 2: La xocolata! Jo sóc totalment dependent...

PARTECIPANTE: Sí, sí, sí, també jo!

PARTECIPANTE: ... de la xocolata, eh! Totalment!

PARTECIPANTE: Quan ne menj un tros no puc... no... També si no és aquella altra amb... amb el blanc, no, la menj igual.

[1:30]

INTERVISTATORE 1: No! Sí...

INTERVISTATORE 2: Val!

PARTECIPANTE: És una “o” o una “a”?

INTERVISTATORE 1: Menja, menja tranquil•lament, menja...

PARTECIPANTE: És una “o” o una “a”?

INTERVISTATORE 1: És una “a”. Quina, aquesta o aquesta? Tica... Tica...

PARTECIPANTE: Tica.
Riu Tap.

INTERVISTATORE 1: Sí, sí.

PARTECIPANTE: No... me recordaré [?].

[2:00]

INTERVISTATORE 1: No, no, sí, ho pots mirar. Tu [?]...

INTERVISTATORE 2: Tu et quedes el mapa...

INTERVISTATORE 1: Menja això tranquil•lament...

PARTECIPANTE: No, gràcies, tenc encara la tassa, en allà.

INTERVISTATORE 1: Bé, tan algueresa com... com ets, d’acord? Es tracta de que tu... Tu aquí tens una ruta marcada

[2:30]

i nosaltres no la tenim marcada, aquesta ruta, la Maria i jo. Amb la qual cosa no sabem com arribar de la “eixida”...

INTERVISTATORE 2: A “lo Port”!

INTERVISTATORE 1: ... a “lo Port” i a la “Barca Pirata”. Per tant, necessitem que tu ens indiquis com arribar-hi. I pensa que els... mateixes... les coses que tu trobis pel camí, nosaltres n’hi ha que en tenim, n’hi ha que no les tenim.

INTERVISTATORE 2: Aleshores ens...

PARTECIPANTE: Com no?

INTERVISTATORE 1: Alguns... són diferents...

INTERVISTATORE 2: Hi ha coses...

INTERVISTATORE 1: Hi ha variacions.

INTERVISTATORE 2: Sí.

INTERVISTATORE 1: Ens hauràs d’explicar què trobes pel camí. [?]

PARTECIPANTE: Eh... Partint de l’eixida, teniu de...

[3:00]

de davallar. Fer un poc de passos, no sé..., i després trobareu un Pou. Lo veieu, el Pou?

INTERVISTATORE 2: On és, el Pou?

INTERVISTATORE 1: Un Pou?

INTERVISTATORE 2: No.

INTERVISTATORE 1: No [?].

INTERVISTATORE 2: On és, el Pou? Explica’ns!

PARTECIPANTE: Alhora, lo Pou és en fatxa del Golf de la Plata.

INTERVISTATORE 2: Ah, d’acord!

INTERVISTATORE 1: Ah, sí, a davant...

INTERVISTATORE 2: Sí?

PARTECIPANTE: L’haveu trobat?

INTERVISTATORE 1: Sí, sí, el Golf del a Plata...

PARTECIPANTE: Alhora, teniu de... de passar engiro engiro

[3:30]

al Pou i després tornar a muntar, seguint la... la costa. I... Entopareu Cases Petites, la trobareu a... a mà dreta.

INTERVISTATORE 1: A mà dreta Cases Petites.

PARTECIPANTE: Sí. Després continueu un poc a la direcció d’un... (no sep com se diu?) un Bosc de Quersus... Quercus...

INTERVISTATORE 1: Quercus.

PARTECIPANTE: Quercus.

INTERVISTATORE 1: Quercus.

PARTECIPANTE: És el bosc...

[4:00]

INTERVISTATORE 2: Sí.

PARTECIPANTE: ... de...

INTERVISTATORE 1: De Quercus.

PARTECIPANTE: ... de... de Quercus.

INTERVISTATORE 1: I... i com ho fem si hi ha el riu pel mig?

PARTECIPANTE: Ah, hi ha un riu s...?

INTERVISTATORE 1: Per anar de les Cases Petites, al... a lo Bosc?

PARTECIPANTE: Eh, teniu de nedar.

INTERVISTATORE 1: Sí?

INTERVISTATORE 2: Hem de nedar?

INTERVISTATORE 1: Hem de nedar?

PARTECIPANTE: Sí, segurament, sí.

INTERVISTATORE 2: No hi ha... no hi ha res per creuar?

INTERVISTATORE 1: No, eh?

INTERVISTATORE 1: No? És que nosaltres aquí tenim un pont.

PARTECIPANTE: Ah, jo no el tenc! Però, va bé: o passeu pel pont o si voleu... si teniu calor, podeu nedar fins a l’altra...

[4:30]

a l’altra costa.

INTERVISTATORE 2: D’acord!

PARTECIPANTE: Això és fet apositament!

INTERVISTATORE 1: No, no, endavant!

PARTECIPANTE: Després, sempre seguint, va bé, lo riu, davalleu fins a un Camp de...

INTERVISTATORE 1: Com has dit que... com se diu aquest...aquest riu?

PARTECIPANTE: Aquest... aquest riu? Riu Tap. I fins a un Camp de Lletugués.

INTERVISTATORE 2: On és el Camp de Lletugues?

[5:00]

PARTECIPANTE: Alhora...

INTERVISTATORE 2: No, no, no...

INTERVISTATORE 1: No el tenim.

INTERVISTATORE 2: Nosaltres no el tenim, el Camp de Lletugues.

PARTECIPANTE: No? Mala sort! Alhora... Teniu, va bé, de seguir el riu, sempre, ehm... I lo trobareu –alhora...– sempre... (vosaltros séu davallant), donques, a... a mà... mà esquerra del... del riu. Quan el riu fa una curva.

INTERVISTATORE 2: Sí.

PARTECIPANTE: Una curva.

INTERVISTATORE 2: I què hi ha a la vora?

PARTECIPANTE: Hi ha un Cactus Sec.

INTERVISTATORE 2: Val.

PARTECIPANTE: Més envant.

INTERVISTATORE 1: Sí, sí, sí [?].

[5:30]

INTERVISTATORE 2: Aleshores ja ens hi hem situat.

INTERVISTATORE 1: Molt bé.

PARTECIPANTE: Sí? Donques, teniu de... de fer sempre lo... engiro... de passar sempre engiro engiro al lletu... al ll... lla... al lletugues. Com es diu? Lletugués o lletugues?

INTERVISTATORE 1: Lletugues. No dieu lletugues, vosaltres?

PARTECIPANTE: Sí, lletuga, lletugues... Sí, jo pensava que era, va bé, una... una termin... un... una palabra en català estàndard. Donques, per això.

INTERVISTATORE 1: No, no, lletuga...

PARTECIPANTE: Lletuga no existeix, és ver, sí, sí, sí, sí!

INTERVISTATORE 1: ... és... és, vaja... Els... els... els valencians sí que ho dirien, però...

[6:00]

PARTECIPANTE: I, donques, passau pel... pel Cactus Sec i davallau... Això no sep com se diu...
Com si fóra una... una escalera, una escala, nostra (?) escala. Ehm... fins a un... a un petit llac, que en aquí diu pi... pi... Piscina, pisquina.

INTERVISTATORE 2: I no hi ha res entre el Cactus Sec i la Pisquina, no hi ha res?

PARTECIPANTE: No!

PARTECIPANTE: No?

[6:30]


PARTECIPANTE: Teniu de... de fer un... un...

INTERVISTATORE 1: Una escala.

INTERVISTATORE 2: Una escala.

PARTECIPANTE: Sí, una escala, no sep...

INTERVISTATORE 1: Llavores tenim un Tresor.

INTERVISTATORE 2: Mira, veus?

PARTECIPANTE: Un Tresor?

INTERVISTATORE 2: Sí!

PARTECIPANTE: Ah! No, jo no el tenc, me desplau. Eh, jo tenc lo full pobre! Després... (Eh, sense tresor!). Després, sempre davallant a mà esquerra...

INTERVISTATORE 2: Sí?

PARTECIPANTE: ... trobareu un... un muntó de Roques.

INTERVISTATORE 1: [?] on?

[7:00]

PARTECIPANTE: Eh?

INTERVISTATORE 1: On? A on?

PARTECIPANTE: A on? Eh, que jo só esque... esquerrana.

INTERVISTATORE 1: Sí, sí, sí, sí!

PARTECIPANTE: A mà esquerra... No! Alhora, si mi... si mirau la... la pisci... el llac...

INTERVISTATORE 2: Sí?

PARTECIPANTE: ... teniu la... les Roques... No, no, no té sentit, això de mirar el llac, no... A... Vosaltros, després a... deixà... Teniu el llac a l’esquena,

[7:30]

i teniu de... de caminar, eh..., en direcció es... esquerra.

INTERVISTATORE 2: D’acord! D’acord!

PARTECIPANTE: I, en aquella direcció, trobareu, entopareu lo... lo muntó de Roques.

INTERVISTATORE 1: D’acord!

INTERVISTATORE 2: I llavors...?

PARTECIPANTE: I després, continueu sempre en aquella direcció i arribareu a la punta, que... on hi ha el Port de... i la Barca Pirata.

INTERVISTATORE 2: D’acord!

INTERVISTATORE 1: Vaja!

INTERVISTATORE 2: Molt bé!

INTERVISTATORE 1: Molt bé!

INTERVISTATORE 2: I... I al costat de la... del Port i de la Barca... de la Barca, hi ha alguna cosa?

[8:00]

PARTECIPANTE: Sí! Hi han... Hi han abetas, abetes, i un Camp, sempre de Lletugues.

INTERVISTATORE 2: Molt bé!

PARTECIPANTE: Sí, sí!

INTERVISTATORE 2: Val! Doncs, ja està!

INTERVISTATORE 1: Fem giro giro!

INTERVISTATORE 2: Giro giro?

PARTECIPANTE: Engiro engiro.

INTERVISTATORE 1: En giro giro.

PARTECIPANTE: Engiro engiro, no?

INTERVISTATORE 1: Engiro engiro, sí, sí!

PARTECIPANTE: Us han dit altra gent, no?, aqueixa cosa: “engiro engiro”?

INTERVISTATORE 1: No! [?] has dit tu, engiro engiro.

PARTECIPANTE: Engiro engiro? Perquè, com... en... en cercle, no?, cerc... cèrcol,

INTERVISTATORE 1: Sí, sí, sí, no, s’entén bé, s’entén bé! [?]