Situació: Te diuen que una amiga teua, la Claudina, vol venir a una excursió (i tu sabes qeu ella hi és pas acostumada). T'ho creues pas i demanes si és efectivament la Claudina, la que vol venir.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa reiterativa amb focalització.

Informant: J-P. C.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. El primer domini entonatiu es correspon amb l’element dislocat a l’esquerra. Es caracteritza per la presència d’un accent tonal baix durant la síl·laba tònica és que ascendeix a la posttònica. El segon accent tonal es realitza amb un to alt i s'alinea amb la síl·laba . El tercer accent tonal és de tipus ascendent i recau sobre la síl·laba tònica -di-. El to de frontera intermèdia que separa els dos dominis entonatius és alt. El segon domini presenta un accent tonal descendent a vol i un de tipus ascendent alineat amb la síl·laba tònica -nir. Durant aquesta síl·laba es produeix també la cadència final ascendent.

Enunciat: És ben bé la CLAUDINA que vol venir?