Situació: T'han demanat per on hi ets anat, però no sabes pas si ets comprès això, per on hi ets anat, o si ets comprès per on hi ets entrat. Demana si t'han demanat una cosa o l'altra, és a dir, per on hi ets anat o per on hi ets entrat.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta reiterativa parcial de tipus neutre amb disjunció.

Informant: J-P. F.

Descripció: Aquesta seqüència comprèn tres dominis entonatius. El primer domini mostra un primer accent tonal, baix, ancorat a la síl·laba me i un altre accent, descendent, sobre la síl·laba tònica –ma-. Un to de frontera intermèdia baix separa el primer del segon domini. A continuació, el segon domini es correspon amb el primer element de la disjuntiva. La síl·laba on rep un accent tonal ascendent, després del qual la línia melòdica segueix ascendint fins a realitzar un segon accent tonal descendent a la síl·laba son. El to nuclear recau a la síl·laba –trat i es realitza amb un to ascendent. A aquesta mateixa síl·laba, s’hi associa un to de frontera intermèdia alt. Finalment, el tercer domini es caracteritza per la presència de tres accents tonals descendents, alineats amb les síl·labes on, son  i -nat. El contorn acaba amb una inflexió de tipus descendent.

Enunciat: Me demanes per on hi sun entrat o per on hi sun anat?