Situació: Vols tranquil·litat, però te trobes enmig d'un soroll impressionant. Te demanes a tu mateix si hi haurà mai tranquil·litat, en aqueixa casa.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa absoluta retòrica.

Informant: J-P. F.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. El primer conté tres accents tonals alts alineats amb les síl·labes –rà, pas i –tat respectivament. El to de frase que separa els dos dominis és greu. El segon domini conté dos accents tonals baixos associats a les síl·labes accentuada –que- i ca-. El contorn es clou amb una cadència descendent.

Enunciat: Hi haurà pas més tranquil·litat dins d'aqueixa casa?