Situació: Veniu de dinar amb un amic i veues que s'arresta davant d'una pastisseria. Demana-li (tot estranyat perquè veniu de dinar) si encara té fam.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta exclamativa amb matís d’estranyesa.

Informant: J-P. F.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. El primer conté dos accents tonals: un d’alt associat a la síl·laba te- i un de greu alineat amb la síl·laba fam. En aquesta mateixa síl·laba hi trobem un to de frase alt. El segon conté un accent tonal greu associat a la síl·laba –ca- que precedeix la cadència complexa ascendent-descendent.

Enunciat: Tenes fam, encara?