Situació: L’electricista havia de venir a les 10 hores, mes t'ha calgut sàller a cromprar i ets deixat la nina a casa, per l'esperar. Quan tornes, l'electricista encara ha pas passat. Tota sorpresa, li demanes si encara ha pas vingut.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta absoluta exclamativa amb matís de queixa.

Informant: J-P. F.

Descripció: L’enunciat consta de dos dominis entonatius. En el primer domini entonatiu hi ha un accent tonal descendent. El segon domini entonatiu es caracteritza per un accent nuclear ascenent alineat a la síl·laba tònica –gut.

Enunciat: L'electricien ha pas encara vingut?