Situació:Parlaves de la Maria amb qualcús i sentes una persona que arriba. Demana si és la Maria que arriba.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa absoluta amb focalització.

Informant: J-P. F.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. El primer domini entonatiu es caracteritza per un accent tonal ascendent. En el segon domini entonatiu hi ha una inflexió final descendent que s’inicia amb l’accent nuclear descendent alineat a la síl·laba tònica –ri-.

Enunciat: És la MARIA que arriba?