Situació: Un amic teu té menester de tu per fer un treball. Tu hi pots anar dilluns, dimarts, dijous o divendres. Demana-li si vol que hi vagis dilluns, dimarts, dijous o divendres.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa parcial amb enumeració.

Informant: J-P. C.

Descripció: Aquest enunciat consta de quatre dominis entonatius. Els tres primers dominis entonatius tenen un mateix patró d’actuació ja que tenen tots tres una inflexió final ascendent. El quart domini entonatiu es caracteritza per una inflexió final descendent seguit d’un to de frontera descendent.

Enunciat: Vols que hi vagi dilluns, dimarts, dijous o divendres?