Situació:Tu i una amiga parleu d'uns amics que volen cromprar un apartament i saben pas ben bé on iran a viure. Tu sabes que viuran a Portvendres. La teua amiga te diu qeu no, que vuran al Vernet, molt segura. Digues-li, convençuda, que no, que iran a viure a Portvendres.

Interpretació de l’enunciat: Declarativa categòrica amb matís d’obvietat.

Informant: J-P. F.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. El primer domini entonatiu es caracteritza per un accent tonal ascendent. El segon domini entonatiu consta d'un accent nuclear descendent seguit d’una cadència final descendent.

Enunciat: Iran pas a viure al Vernet, te dic que iran viure a Portvendres.