Situació: Entres a un magatzem i sents que fa bona flaire de pizza. Li dius a la marxanda de pa.

Interpretació de l’enunciat: Exclamativa.

Informant: J-P. F.

Descripció: El contorn consta de dos dominis entonatius. El primer domini entonatiu té un accent tonal ascendent que es correspon a la interjecció Mmm!. El segon domini entonatiu té un accent nuclear alt que precedeix una inflexió final descendent. 

Enunciat: Mmm! Fa bona flaire de pizza!