Situació: Mira el dibuix i dis què fa la Maria.

Interpretació de l’enunciat: Declarativa neutra de més d’una unitat tonal.

Informant: J-P. C.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. Hi ha un accent tonal ascendent a la síl·laba –ri- que es manté alt en la síl·laba posttònica. A continuació, en el següent domini entonatiu hi ha un accent nuclear baix a la síl·laba tònica –na-, seguit d’un to de frontera descendent.

Enunciat: La Maria menja una banana.