Situació: Imagina’t que ets recepcionista a un hotel i entra una parella que vol una habitació. Dis-los que omplin aquest formulari.

Interpretació de l’enunciat: Ordre.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. El primer domini s’inicia amb un nivell mitjà-alt de la tessitura del parlant i realitza un accent tonal de tipus ascendent associat a la primera síl·laba tònica cal. A continuació, el to continua pujant fins a realitzar un accent tonal alt alineat amb la síl·laba –plir. El to de frontera intermèdia que separa els dos dominis entonatius és de tipus alt. El segon domini entonatiu, comença amb un accent tonal descendent a la síl·laba u-. A continuació, el to davalla fins a l’últim accent tonal que és de tipus descendent, associat a la síl·laba car-. El contorn acaba amb una inflexió que descendeix fins a un nivell mitjà-baix de la tessitura del parlant.

Enunciat: Vos cal remplir una carta.