Situació: Et diuen que un company teu, el Jaume, es presenta per alcalde. No t’ho acabes de creure i ho tornes a preguntar.

Intrepretació de l’enunciat: Interrogativa reiterativa no neutra clivellada.

Informant: P. P.

Descripció: Aquest contorn presenta dos dominis entonatius. El primer domini entonatiu es caraceritza per la presència d’un accent tonal baix durant la síl·laba tònica -an on es realitza també el to de frontera intermèdia alt. El segon domini presenta un accent nuclear de tipus baix alineat amb la síl·laba –pa-. El contorn acaba amb una inflexió que ascendeix fins a un nivell alt.

Enunciat: Pernses que és lo Joan que se presenta a les municipales?