Situació: Havies dit a la gent que fa feina amb tu que fessen una cosa, i en arribar descobrixes que no ho han fet perquè t’esperaven. Demana’t a tu mateix què farien sense tu.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta parcial retòrica.

Informant: P. P.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. El primer es caracteritza per la presència d'un accent tonal greu associat a què i un accent tonal ascendent alineat amb la síl·laba accentuada -ri-. El primer domini acaba amb un to de frase baix. El segon domini entonatiu presenta el mateix patró que l'anterior però en un nivell més baix de la tessitura del parlant.

Enunciat: Mes què farien sense això?