Situació: Tens moltes ganes que uns amics teus vinguin a sopar a casa teua. Mig suplicant (perquè ja t’han dit que no poden vindre) els preguntes per què no vénen.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa parcial exhortativa.

Informant: P. P.

Descripció: Aquest enunciat costa de dos dominis entonatius. Al primer, hi trobem un primer accent tonal ascendent associat a la síl·laba tònica què i un segon accent tonal, també ascendent, a la síl·laba -neu. A continuació, la línia melòdica davalla progressivament i realitza un to de forntera intermèdia baix. El segon domini entonatiu conté un accent tonal ascendent i un to de frontera final descendent associats amb el monosíl·lab eh.

Enunciat: E... per què no veneu, eh?