Situació: La teua filla diu que aquesta nit se n’anirà de festa. Pregunta-li on va, com hi va i quan tornarà.

Interpretació de l’enunciat: Enumeració de tres interrogatives parcials de tipus neutre.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest enunciat consta de tres dominis entonatius. Hi trobem tres accents alts que es produeixen durant el mots interrogatius on, com i quan. L'accent nuclear dels dos primers dominis és baix i precedeix un to de frase alt. El darrer domini entonatiu presenta un accent nuclear de tipus alt i una cadència descendent.

Enunciat: On vas, com tornes, i quan vindràs?