Situació: Un amic teu que treballa de llogater, te diu que ha llogat una casa que feia temps que no se llogava. Demana-li qui l'ha llogada.

Interpretació: Pregunta parcial exclamativa.

Informant: P. P.

Descripció: Aquest enunciat consta d'un sol domini entonatiu. Hi trobem dos accents tonals. El primer és alt i s'alinea amb l'element interrogatiu qui. El darrer accent tonal, el nuclear, es produeix durant la síl·laba tònica -ga-. És descendent i precedeix els tons de frontera baixos.

Enunciat: Qui l'ha llogada?