Situació: El Jaume ha dit que vindria a dinar. Dis-li que t’ho confirmi.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta confirmatòria.

Informant: R. P.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. El primer es caracteritza per la presència d’un primer accent tonal bitonal que associa un to greu a la síl·laba tònica -dràs i un d'alt a la posttònica a. Després, el segon accent tonal és de tipus descendent i s’alinea amb la síl·laba accentuada -nar. Sobre aquesta mateixa síl·laba hi apareix un accent de frase alt que separa aquest primer domini entonatiu del segon. Aquest primer domini es correspon amb l’entonació d’una exclamativa. A continuació, el segon domini entonatiu presenta un accent tonal greu sobre la síl·laba no i durant aquesta mateixa síl·laba es produeixen uns tons de frontera de tipus ascendent.

Enunciat: Vindràs a dinar, no?