Situació: Entres a una botiga on mai no havies entrat i preguntes si tenen mandarines.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa absoluta neutra.

Informant: P. P.

Descripció: L’enunciat consta de dos dominis entonatius. En el primer domini entonatiu comença amb un to baix seguit d’un accent tonal alt a la síl·laba -reu. A continuació, l'accent nuclear és baix i es realitza a la síl·laba tònica -ri-. El to de frontera intermèdia és alt i es realitza a la síl·laba -nes. El segon domini entonatiu es caracteritza per tenir un accent nuclear baix realitzat a la síl·laba tònica –quí, que precedeix un to de frontera ascendent.

Enunciat: És que tenreu mandarines, aquí?