Situació: Et conviden a paella i és la més bona que has menjat mai, quedes encantat. Què dius?

Interpretació de l’enunciat: Exclamativa.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest contorn consta de tres dominis entonatius. El primer domini entonatiu es tracta d’una interjecció exclamativa (ah!) que té un accent tonal ascendent. En el segon i tercer domini entonatiu hi trobem un patró d’actuació igual en tenir un accent tonal ascendent seguit d’un to de frontera descendent. Tot i així, el segon accent tonal és molt més alt que el tercer.

Enunciat: A! Que és bona, aquesta paella!