Situació:Un amic teu t'encarrega de crompar un regal per a qualcú que coneixes pas gaire i te fa por de pas trapar lo que cal. Digues-li que belleu li agradarà pas, el que li crompraràs.

Interpretació de l’enunciat: Declarativa dubitativa.

Informant: P. P.

Descripció: L’enunciat consta de tres dominis entonatius. El primer domini entonatiu té un accent tonal ascendent realitzat a la síl·laba tònica pas. A continuació, hi ha un to de frontera intermèdia descendent. El segon domini conté el monosíl·lab eh, on es realitzen un accent tonal ascendent i un to de frontera intermèdia descendent. En el tercer domini entonatiu es troba un accent tonal ascendent alineat a la síl·laba tònica. A contionuació, l'accent nuclear és baix i és realitzat a la síl·laba tònica –ré. El to de frontera final és mitjà.

Enunciat: Jo, no... sé pas, eh? Li... li irà pas bé, lo que li cromparé.