Situació: Mira el dibuix i dis què fa la Maria.

Interpretació de l’enunciat: Declarativa neutra de més d’una unitat tonal.

Informant: P. P.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. En el primer domini entonatiu es troba un accent tonal ascendent realitzat a la síl·laba tònica –ri- que precedeix un to de frontera descendent a la síl·laba posttònica –a. El segon domini entonatiu es caracteritza per un accent tonal ascendent a la síl·laba man- i un accent nuclear ascendent descendent a la síl·laba tònica –na- que va seguit d’un to de frontera baix a la síl·laba posttònica –na.

Enunciat: La Maria manja la banana.