Situació: Vols anar al cinema amb un amic. Te diu que té cosa de fer, però tu saps que la pot deixar per a més envant. Com faràs per convencir-lo?

Interpretació: Prec.

Informant: S. S.


Descripció: Aquest contorn consta de tres dominis entonatius. L’enunciat comença amb les exclamacions aió i dai ‘vinga!’, que presenten un accent descendent, associat a la síl·laba dai. Un to de frontera baix delimita aquest primer domini. En el segon domini entonatiu, hi trobem un accent ascendent, alineat amb la síl·laba diu, un d'alt, sobre sem-, i un de descendent, sobre no. Sobre no, s'hi realitza, també, un to de frontera baix. L'oració exhortativa consta d'un accent alt, sobre vi-, i dos accent baixos, associats a -ne i mi. La inflexió final és descendent.

Enunciat: Aió, dai, e no me diu me, mm me diu sempre de no, vine al cinema amb mi.