Situació: T'han demanat per on hi has anat, però no saps si has entès això, per on hi has anat, o si has entès per on hi has entrat. Pregunta si t'han demanat una cosa o l'altra, és a dir, per on hi has anat o per on hi has entrat.

Interpretació: Pregunta reiterativa parcial de tipus neutre amb disjunció.

Informant: S. S.

Descripció: Aquest contorn conté tres dominis entonatius, que es corresponen, els dos últims, amb un dels elements de la disjunció. El primer domini presenta un accent descendent, sobre la síl·laba -nat, seguit d'un to de frontera baix. El segon domini es caracteritza per la presència d’un accent tonal baix associat a on, seguit d’un altre accent ascendent, sobre la síl·laba -nat. Durant aquesta mateixa síl·laba es realitza el to de frontera alt que separa els dos dominis entonatius. El segon domini entonatiu presenta un accent tonal alt alineat amb la partícula interrogatiu on. Un accent tonal baix i una cadència final descendent sobre la síl·laba -sat conclouen el contorn.

Enunciat: M'has demanat de on só entrat o de on só passat?