Situació: Te diuen l'hora, però no ho has fet en temps per entedre. Penses que t'han dit la una. Torna a demanar si és la una.

Interpretació: Pregunta reiterativa absoluta de tipus neutre d’una unitat tonal.

Informant: L. N.

Descripció: La primera interrogativa és parcial i presenta un accent baix, sobre co-, i un d'ascendent, sobre dit. El to de frontera és baix. La preunta reiterativa absoluta presenta un accent ascendent-descendent, alineat amb la síl·laba u- i seguit d'un to de frontera baix.

Enunciat: Cosa m'has dit? Que era la una?