Situació: A les dues de la nit truquen a la porta i ja sés dormit. Te desperten. Demana-te qui pot ésser en aquella hora.

Interpretació: Pregunta parcial exclamativa.

Informant: S. S.

Descripció: Aquest enunciat consta de tres dominis entonatius. La interrogativa parcial consta d'un accent alt, a qui, i un de descendent, a -ser. La resta de dominis entonatius contenen un accent baix, cada un, seguit d'un to de frontera baix.

Enunciat: Ma qui pot ésser, en aqueixa hora de nit?