Situació: Ta filla diu que aquesta nit se n'anirà a una festa. Tu estàs un poc enfadada i un poc preocupada i ne vols saber tots los detalls. Demana-li on va, com hi va i quan tornarà.

Interpretació: Enumeració de tres interrogatives parcials de tipus neutre.

Informant: S. S.

Descripció: Aquest enunciat consta de cinc dominis entonatius, que es corresponen, els tres últims, amb les tres interrogatives que formen l’enumeració. Aquestes tres interrogatives presenten la mateixa configuració tonal, és a dir, mostren un accent tonal alt, alineat amb la partícula interrogativa tònica, seguit d’un accent tonal descendent, sobre la síl·laba tònica final. Els dominis finalitzen amb una cadència descendent, a excepció del segon, que consta d'un to de frontera alt. Els dos primers dominis, presenten, cada un, un accent tonal descendent, associat a les síl·labes -col- i diu-, seguit d'un to de frontera baix.

Enunciat: Escolta, tu me tens de diure: on vas? Amb qui vas? I a qui hora tornes a casa?