Situació: Demana a un amic si vol venir a prendre calqui cosa amb tu.

Interpretació: Oferiment.

Informant: L. N.

Descripció: Aquest enunciat presenta dos dominis entonatius. En el primer, hi trobem el vocatiu apocopat France', que presenta un accent tonal descendent, sobre la síl·laba -ce', seguit d'un to de frontera baix. A continuació, tenim un accent ascendent-descendent, sobre véns, i un seguit d'accents baixos, associats a beu- i -. El contorn es clou amb una cadència descendent.

Enunciat: France', véns a te beure un cafè?