Situació: Esteve ha dit que vengueria a menjar. Li demanes una confirma.

Interpretació: Pregunta confirmatòria.

Informant: S. S.

Descripció: Aquest enunciat comprèn tres dominis entonatius. El primer domini mostra un accent tonal alt, sobre la conjunció ma, seguit d'un to de frontera baix. A continuació, tenim dos accents ascendents, sobre les síl·labes -lho- i véns. El to de frontera és baix. En l'últim domini entonatiu, tenim un accent tonal baix, associat a la síl·laba -jar. La cadència final és descendent.

Enunciat: Ma, alhora, véns a menjar?