Situació: L'hora de menjar és ja passada de un poc. Veus que arriba Joana de pressa i, veient-la, li demanes si té fam.

Interpretació: Pregunta confirmatòria.

Informant: F. C.

Descripció: Aquest enunciat presenta tres dominis entonatius. El primer domini, format pel vocatiu apocopat Joa', i introduït per la partícula o, que s’anteposa al nom de la persona per intensificar el valor del vocatiu en cridar-la, presenta un accent tonal descendent, seguit d'un to de frontera baix. A continuació, tenim la interrogativa absoluta amb l'objecte (segon domini entonatiu) anteposat al verb (tercer domini entonatiu). Sobre fam hi ha un accent tonal alt, seguit d'un to de frontera baix, i sobre tens, un accent tonal baix. El to de frontera final és baix.

Enunciat: O Joa', fam tens?