Situació: Parlaves de Maria amb calqui u i entens una persona que arriba. Demana si és Maria, que arriba.

Interpretació: Interrogativa parcial amb focalització.

Informant: S. S.

Descripció: Aquest contorn comprèn dos dominis entonatius. El primer és una interrogativa parcial i consta de dos accents: un d'alt, a co-, i un de descendent, a -bant. L'element focalitzat, Maria, presenta un accent tonal descendent, amb la pretònica realitzada en un to extra alt. La inflexió final és descendent.

Enunciat: Cosa està arribant: MARIA?