Situació: Entres a una botiga on no sés entrat mai i demanes si tenen taronges.

Interpretació: Interrogativa absoluta neutra. Aquest patró entonatiu acostuma a utilitzar-se en situacions comunicatives que exigeixen un registre més o menys formal, o quan l’interlocutor és desconegut o mereix un tracte de respecte.

Informant: S. S.

Descripció: Aquest contorn conté dos dominis entonatius. El primer, format per l'expressió bon dia, conté un accent tonal ascendent, seguit d'un to de frontera baix. El segon presenta un accent ascendent, sobre -niu, i un de descendent, amb la pretònica realitzada en un to extra alt, sobre la síl·laba -ron-. El to de frontera final és baix.

Enunciat: Bon dia, teniu taronges?