Situació: Entres en un forn i entens un olor de coca assai de bo. Lo dius a la panetera.

Interpretació: Exclamativa.

Informant: F. C.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. El primer es caracteritza per la presència d’un accent tonal ascendent, sobre la síl·laba -trant, un de descendent, a -tén i a -lor, i un d'ascendent a -ment . Un to de frontera baix delimita el primer domini entonatiu. Finalment, a l'últim domini entonatiu, hi trobem un accent ascendent, sobre -ment, i un de baix, sobre bo. La inflexió final és descendent.

sobre la síl·laba tònica -lor i un accent baix alineat amb la síl·laba co-. Per acabar, el to es realitza baix durant la posttònica.

Enunciat: Eh... entrant s'entén aqueix olor verament... verament bo.